Duurzame infrastructuur

Duurzame infrastructuur behelst het versterken, verbinden en verduurzamen van lokale en regionale initiatieven voor het versterken van de taalvaardigheid in Brabant.
Bij het terugdringen van de laaggeletterdheid in Brabant bestaat aandacht voor zowel het voorkomen als bestrijden van taalachterstanden. De inspanningen helpen burgers zodat zij beschikken over de benodigde startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en de sociale veerkracht om zelfredzaam te participeren in de samenleving. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van de maatschappelijke en economische participatie van de Brabantse burger. 
Deze pagina wordt de komende week aangevuld.

Onderzoek

Arbeidsmarktregio in beeld

Veel inwoners van Nederland beschikken over onvoldoende basisvaardigheden om (volwaardig) te kunnen deelnemen aan deze huidige samenleving. Onder basisvaardigheden verstaan we lezen, schrijven en rekenen, maar ook digitale, financiële, sociale en juridische, en gezondheidsvaardigheden (de zogenaamde ‘Schijf van vijf basisvaardigheden’). Er is een rapportage gemaakt voor elk van de vijf Brabantse arbeidsmarktregio's. Centraal staan burgers met onvoldoende taal-, digitale, gezondheids- en financiële vaardigheden. 

Ga naar de rapportages >> 

Ken uw doelgroep

Maar hoe is de groep laaggeletterden samengesteld? In welke wijken wonen zij? Hoe kunt u hen het beste ondersteunen? En wat betekent dit voor de dienstverlening van uw organisatie?

Ken uw doelgroep van Cubiss geeft antwoorden op deze vragen. Het geeft u inzicht in welke mate een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen en in welke wijken en kernen een oververtegenwoordiging is van laaggeletterden en andere maatschappelijke kwetsbaren. In 2015 en 2016 is bij alle Brabantse en Limburgse gemeentes de Ken uw doelgroep-analyse toegepast.

Ga naar de rapportages >>

Markteffect

In 2018 hebben we een eerste taalmeting gedaan door gebruik te maken van de Taalmeter 1F, ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. De hoofdvraag van het onderzoek was: welk percentage van de Brabanders haalt de taaltest niet. Deze Taalmeting hebben we een jaar later herhaald.
Hoe staan we er nu voor? Bekijk de metingen en de presentatie waarin we de nul- en  eenmeting naast elkaar leggen.

Ga naar de publicatie >> 

Deskundigheidsbevordering en kennisdeling

Kennisdelingsbijeenkomsten

In juni 2020 hebben we voor de Brabantse bibliotheken twee online kennisdelingsbijeenkomsten 'Digitale inclusie' georganiseerd.

In de bijeenkomst in juni deelden medewerkers van Brabantse kopgroep bibliotheken via interviews hun IDO-ervaringen met de overige Brabantse bibliotheken.

Bekijk de padlet >>

In het najaar vertelden drie frontofficemedewerkers die het IDO bemannen over de vragen die gesteld werden, bereiken van de doelgroep en algemene informatie. Ook was er aandacht voor de communicatie. 

Ga naar de Padlet >>

E-learning

Het is belangrijk dat de medewerkers in het IDO de overheidsinformatie goed weten te vinden en de burger wegwijs maken of door kunnen verwijzen. In opdracht van de KB ontwikkelde SPN, met medewerking van Cubiss, een e-learning om frontofficemedewerkers voor te bereiden op hun nieuwe rol bij het IDO. In de online modules maken zij kennis met de uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid. Zij leren welke regelingen zij uitvoeren en hoe je snel informatie vindt op hun websites. Cubiss verzorgt daaropvolgend vaardigheidstrainingen met behulp van een acteur.

Lees meer >>

Medeklinkers

Medeklinkers is een kort programma van 3 afleveringen bij Omroep Tilburg. Het programma gaat over laaggeletterdheid in de regio Tilburg. De serie laat een reeks portretten zien van mensen uit Tilburg en omgeving die hun lees- en schrijfniveau verbeteren. Bekijk hieronder de afleveringen.

Aflevering 1:

Hoe ontstaat laaggeletterdheid en wat kun je eraan doen?

 

Aflevering 2:

Trots: een nieuwe wereld gaat open

 

 

Aflevering 3:

Het verhaal van Sigrid.
Met inleiding van Ferry van der Sanden

 

Taalhuizen en IDO's

Digitale inclusie en IDO

Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) waar mensen terechtkunnen met vragen. Bekijk hier alle relevantie informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse bibliotheken.

Hierover hebben we een pagina gevuld met informatie, aanbod en inspiratie.

Ga naar pagina over digitale inclusie >>

Erasmus+

Cubiss onderzocht, in samenwerking met de Nieuwe Veste, Curio (voorheen ROC West-Brabant), Stichting Lezen en Schrijven en drie Europese partners, hoe de huidige aanpak van (digi)Taalhuizen kan worden uitgebreid naar een bredere aanpak van alle basisvaardigheden.

De ervaringen en nieuwe inzichten zijn uitgewerkt in drie bezoekverslagen, twee case studies en een doorontwikkelde toolkit voor (digi)Taalhuizen. Hierin zijn instrumenten verzameld die kunnen helpen bij de oprichting, werking en kwaliteitsborging van (digi)Taalhuizen. 

Ga naar de pagina Erasmus+ >>

Producten

Stem je mee

Stem je mee! is ingezet bij de gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen van de afgelopen jaren.

Stem je mee! is ontwikkeld voor bezoekers van taalbijeenkomsten, taalhuizen en -punten, bibliotheken, ouderkamers, vrouwencentra, wijkcentra en andere organisaties.  Het doel is om op een leuke en begrijpelijke manier de verkiezingen onder de aandacht te brengen, uit te leggen waar het om gaat en mensen te activeren te gaan stemmen.

Ga naar artikel >>

Talas

Aan Taalhuizen wordt steeds vaker gevraagd hun impact aan te tonen. Dat is best een lastige vraag. Om de impact van je activiteiten aan te tonen moet je namelijk meer doen dan tellen alleen. De cijfermatige onderbouwing, zoals het aantal deelnemers en de hoeveelheid gegeven workshops, zijn redelijk eenvoudig op een rij te zetten. De verhalende gegevens zijn veel lastiger in kaart te brengen. Terwijl deze verhalen juist nodig zijn, omdat deze de context achter de cijfers laten zien. Met de verhalen wordt de meerwaarde van het Taalhuis tot leven gebracht.  De uitdaging in het aantonen van impact van Taalhuizen ligt dus in het bovenhalen van de verhalen van de laaggeletterden. Talas van Cubiss helpt je hierbij.

Ga naar Talas >> 

Publicatie camouflage

Het overkomt je als je er niet op bedacht bent: indirect leren. Je bekijkt een natuurdocumentaire ter ontspanning, maar bij de aftiteling weet je wel precies hoe een bijenkolonie in elkaar steekt. En ook jij ging voor de grap aan de slag met de moestuintjes van Albert Heijn, maar ontwikkelt gaandeweg groene vingers terwijl je alles ontdekt over kweken, verzorgen en oogsten. Ook als bibliotheekprofessional kun je dit indirect leren inzetten om jouw doelen te bereiken, zonder deze expliciet te benoemen. In de publicatie Leren door te camoufleren lees je alles over indirect leren. 

Ga naar publicatie >>

Taalambassadeurs

Taalambassadeurs zijn ervaringsdeskundigen. Zij werken met laaggeletterden of waren zelf laaggeletterd en weten als geen ander hoe belangrijk taal is om mee te komen in de samenleving. Cubiss is ontzettend blij met de Brabantse taalambassadeurs en heeft een aantal bijzondere verhalen gebundeld in een boekje.

Ga naar het boekje >>

Taalexpeditie

De Taalexpeditie is een bijzondere manier om mensen bewust te maken van de problematiek van laaggeletterdheid. Op een speelse manier krijgt de deelnemer aan de Taalexpeditie te maken met de problematiek waar laaggeletterden elke dag mee worstelen. De Taalexpeditie bevat elementen die gebruikt worden in Escaperooms. Zo hebben deelnemers maximaal 10 minuten de tijd om de code te kraken. 

Lees meer >>

DigiTaalexpeditie

De Taalexpeditie is er ook in een digitale versie: sneller, efficiënter en voor nog meer mensen toegankelijk!

Ook de DigiTaalexpeditie bestaat uit spelelementen, maar de inhoud is heel serieus. Het gaat om voorbeelden van alledaagse dingen die ineens een stuk moeilijker zijn als je laaggeletterd bent.

Het spel is zo gemaakt dat het op bijna elke device, telefoon of computer gespeeld kan worden. Iedereen kan nu in eigen tijd ervaren hoe belangrijk taal is. En hoe lastig het is als je laaggeletterd bent. 

Lees meer >>

Trends en ontwikkelingen

Aan de hand van deskresearch zijn relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die verband houden met de vier thema’s van het project ‘Versterken taalvaardigheid’. Daarbij is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties en van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties.

De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende
jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen.

Ga naar trends en ontwikkelingen >>

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne van den Berg via y.vandenberg@cubiss.nl.