Versterken taalvaardigheid

We hebben de afgelopen vijf jaar - in samenwerking met een breed scala aan partners - veel bereikt binnen het project Versterken taalvaardigheid.

Er is hard gewerkt aan het creëren van bewustwording over het belang van taalvaardigheid, onder meer door middel van verhalen van taalambassadeurs en nieuwe Brabanders, de serie Medeklinkers en de (digi)Taalexpeditie. Dit heeft ertoe geleid dat het thema inmiddels de aandacht krijgt die het verdient en dat steeds meer organisaties zich hiervoor inzetten.

We hebben verder een bijdrage geleverd aan de realisatie van structurele samenwerkingsverbanden, binnen een gedegen infrastructuur, in alle vijf de Brabantse arbeidsmarktregio’s. We hebben taalprofessionals en -vrijwilligers getraind, net als de bibliotheekmedewerkers die in Brabant de Informatiepunten Digitale Overheid gaat bemensen. Ook hebben we organisaties via onze workshop Helder schrijven bewust gemaakt van het duidelijk communiceren met hun werknemers én klanten.

We hebben onze focus verbreedt met verschillende - voor ons relatief onbekende - doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan werkgevers als essentiële schakel in de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Ook hebben we ons gericht op doelgroepen als expats en jongeren zonder startkwalificaties en hebben we de buitenschoolse component toegevoegd als het gaat om het vergroten en stimuleren van het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen en jongeren.

De verschillende thema's

Binnen het project Versterken Taalvaardigheid zijn we aan de slag gegaan met de vier onderstaande thema's.

Nieuwe brabanders

Nieuwe Brabanders zijn niet in Nederland geboren, maar hier op latere leeftijd gekomen. Ze zijn hier om verschillende redenen. Het gaat om expats, vluchtelingen, arbeidsmigranten, statushouders. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe maak je deel uit van de samenleving als je er niet geboren bent? Waar loop je tegen aan? En wat heb je nodig van anderen om deel te kunnen nemen?

Ga naar Nieuwe Brabanders >>

Taal op het werk

In Noord-Brabant hebben bijna 100.000 werknemers grote moeite met lezen, rekenen en computeren. Vaardigheden die je nodig hebt om volwaardig deel te nemen op het werk én aan de samenleving!  Alarmerende cijfers, die ook voor werkgevers voelbaar zijn: een hoog ziekteverzuim, lagere productiviteit en meer ongelukken op de werkvloer. Cubiss maakt werkgevers in Brabant bewust van dit onzichtbaar probleem dat ook bij hen op de werkvloer speelt. 

Ga naar de Werkgevers pagina >>

Jeugd en jongeren taalsterker

We zijn ons bewust van het effect van een taal-achterstand op iemands leven. Vroeg beginnen dus! Samen met onze partners organiseren we activiteiten waarbij we ons richten op o.a. kinderen uit taalzwakke gezinnen, kinderen van arbeidsmigranten, jongeren zonder starkwalificaties. 

Ga naar Jeugd en jongeren taalsterker >>

Duurzame infrastructuur

Er moet structureel aandacht zijn voor het belang van taalvaardigheid. We werken hierin samen met lokale en regionale taalnetwerken. We werken aan (door)-ontwikkeling van taalhuizen. En zetten in op deskundigheids-bevordering en professionalering en kennisdeling via onder andere netwerkbijeenkomsten.

Ga naar Duurzame infrastructuur >>

Trends en ontwikkelingen

Aan de hand van deskresearch zijn relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die verband houden met de vier thema’s van het project Versterken taalvaardigheid. Daarbij is gebruik gemaakt van publicaties (cijfermateriaal, onderzoeken en artikelen) van gerenommeerde instituten en instanties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Verder is ook gebruik gemaakt van relevante publicaties en berichtgeving van expertisecentra en (regionale) brancheorganisaties (zoals Stichting Lezen & Schrijven, het CINOP of VNO-NCW). De vraag die daarbij centraal stond was: welke veranderingen en uitdagingen met betrekking tot de genoemde thema’s kunnen we de komende jaren verwachten en wat betekent dat voor het welzijn en welbevinden van de verschillende Brabantse doelgroepen? 

Ga naar trends en ontwikkelingen >> 

Kennisdossier 2019

Wat heeft er in 2019 plaatsgevonden binnen het Cubiss project Versterken taalvaardigheid? Met welke partners hebben we samengewerkt? Wat waren de hoogtepunten van het jaar? En met welke blik kijken we naar de toekomst?

Ga naar Kennisdosier 2019 >>

Kennisdossier 2016-2020

We nemen je in dit kennisdossier graag mee langs alle activiteiten, producten en bijeenkomsten van de afgelopen vijf jaar. Wat waren de hoogtepunten? Hoe borgen we de thema’s? En met welke blik kijken we naar de toekomst nu het project beëindigd is? 

Ga naar Kennisdossier 2016-2020 >>