Bedrijven & Maatschappelijke organisaties

Een succesvolle toekomst in de participatiesamenleving

Nederland telt naar schatting 4 tot 6 miljoen kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te redden en die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld werk & inkomen, onderwijs, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Denk aan laaggeletterden, anderstaligen en inburgeraars, mensen in een achterstandsituatie (lage opleiding, laag inkomen of uitkering), mensen met een beperking en ouderen.

Cubiss volgt en anticipeert de ontwikkelingen binnen de participatiesamenleving en meer specifiek binnen het sociaal domein. We adviseren en ondersteunen gemeenten in het sociaal domein bij vraagstukken van de schijf van 5 basisvaardigheden (taalvaardigheden, digitale- vaardigheden financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, sociale vaardigheden) en komen samen tot passende oplossingen.

Samen met onze klanten maken we een vuist tegen eenzaamheid en bieden we oplossingen op het gebied van sociale inclusie, laaggeletterdheid, taalachterstanden en leefbaarheid. We zijn regievoerder en makelaar. We geloven in verbinding en een integrale aanpak en bieden aantoonbaar effectieve maatwerk oplossingen.