Privacyverklaring Cubiss

Versie mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Cubiss en beschrijft hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Cubiss is een Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de bibliotheeksector. We adviseren en ondersteunen organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Denk aan bibliotheken, het onderwijs en organisaties in het sociaal domein.

We bieden oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan meedoen van iedereen. Hierbij leggen we connecties met partners en ontwikkelen we allianties. We werken vanuit multidisciplinaire teams. Omdat je samen verder komt.

Verwerking van persoonsgegevens door Cubiss

Cubiss verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoonsgegevens die Cubiss verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en boete-informatie
 • bankrekeningnummer

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Om onze klanten goed te kunnen bedienen hebben wij gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst en/of inschrijvingen;
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
 • het uitvoeren van functioneel beheer op het bibliotheek systeem
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
 • om te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van Cubiss;
 • om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen verzenden;
 • om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.

 

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij Cubiss zijn:

 • Toestemming: je hebt Cubiss toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (fiscale verplichting);
 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

 

Wat zijn uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens:

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. We streven ernaar om verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Het verzoek dient altijd vergezeld te worden met een wettelijke identiteitsbewijs ter identificatie. Verzoeken kunnen worden verstuurd naar onderstaande adres (zie contactgegevens).

Bewaartermijn

Cubiss zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Aan het einde van de bewaartermijn worden deze gegevens gewist.

Uitwisselen met derden

Cubiss zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe partijen die gegevens verwerken doen dit in opdracht van Cubiss.

Cubiss levert geen persoonsgegevens aan derden ter verwerking voor doeleinden van derden.

Cubiss maakt voor de dienstverlening aan haar klanten geen gebruik van persoonsgegevens die door andere partijen zijn aangeleverd.

Contactgegevens Cubiss

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, of wil je een beroep doen op wettelijke rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Cubiss
t.a.v. afdeling Privacy
Statenlaan 4
5042RX TILBURG
privacy@cubiss.nl
Tel.: +31 (0)13 46 56 700