Programma Digitale inclusie

Bibliotheken intensiveren de cursussen digivaardigheid om meer mensen zelfredzamer te maken. Daarnaast is er het Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terecht kunnen met vragen. Bekijk hier alle relevante informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken.

Heb je vragen? In deze lijst vind je de namen van de Cubiss IDO aviseurs per bibliotheek.

Tekst

Materialen voor IDO gesprekken met gemeente en partners

SPN heeft materialen ontwikkeld om bibliotheken handvatten te geven hun IDO-verhaal over te brengen richting de gemeente (of andere partners):

  • De praatplaat IDO: een schets van de ontwikkelingen van het IDO richting de toekomst
  • Een IDO factsheet; een doorvertaling van de praatplaat met een invulbaar gedeelde om de lokale dienstverlening in beeld te brengen.
  • Een IDO presentatie: een deel vertelt het landelijke verhaal, en een deel is aanpasbaar voor de lokale dienstverlening.

De materialen hebben aanpasbare tekstvlakken, je kunt de situatie van jouw bibliotheek hierin vermelden. Het lettertype sluit automatisch aan bij de opmaak, heel handig! Meer informatie en de materialen vind je hier.

Tekst

Zijn waar de doelgroep is

Informatiepunten Digitale Overheid buiten de bibliotheek

Nederland kent inmiddels een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Die bevinden zich meestal in de bibliotheek, maar steeds vaker ook daarbuiten. Om die trend te analyseren, is een whitepaper opgesteld, waarin samenwerkingspartners en lokale bibliotheken met een extern IDO aan het woord komen. Lees hier meer over de achtergronden of ga direct naar de whitepaper.

Tekst

Formeel inregelen toestemmingsverklaring

Een interessant artikel over het formeel inregelen van de toestemmingsverklaring binnen het privacybeleid van de bibliotheek vind je hier.

Tekst

Praatplaat en argumentenkaart IDO’s

Er is een landelijk ontwikkelde praatplaat beschikbaar. In aanvulling op deze praatplaat is vanuit de Stuurgroep Basisvaardigheden een argumentenkaart opgesteld waarin lokale argumenten zijn opgenomen ter illustratie van de kracht van jullie IDO. De praatplaat en argumentenkaart kun je gebruiken in je gesprek met de gemeente. Waarschijnlijk komt er nog een lokaal aanpasbare praatplaat vanuit SPN.

We volgen de ontwikkelingen vanuit Cubiss én de Stuurgroep Basisvaardigheden nauwlettend en ondernemen vervolgactie zodra er meer nieuws is. 

icoon programma id

Programma 

Bibliotheken bieden cursussen digivaardigheid om burgers zelfredzamer te maken. Daarnaast is er een Informatiepunt Digitale Overheid waar mensen terecht kunnen met vragen.

icoon dienstverlening

Dienstverlening landelijk en provinciaal 

Er wordt zowel op landelijk als op provinciaal niveau dienstverlening rond IDO aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van deskundigheidsbevordering, beleid, marketing & communicatie, sociaal-educatieve kaart en monitoring.

ontwikkelingen en inspiratie

Ontwikkelingen en inspiratie 

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en hoe collega bibliotheken het programma Digitale inclusie in de praktijk uitwerken. Maak gebruik van elkaars ervaringen.

Tekst

Programma

De onderdelen waarop Cubiss het programma Digitale inclusie richt. 

Cursussen digivaardigheid 

Mensen die moeite hebben met computers en internet worden doorverwezen naar een bibliotheek in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan cursussen rond digivaardigheden, zoals Klik & Tik en DigiSterker.

Naar het digivaardige aanbod >>  

IDO in de bibliotheek

Mensen kunnen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid als zij vragen hebben over de overheid. Bibliotheken huisvesten deze informatiepunten.

Meer over IDO in de bibliotheek >>

Publieke dienstverleners 

De publieke dienstverleners waarmee bibliotheken  samenwerken binnen het Informatiepunt Digitale Overheid zijn verenigd in het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) om namens de overheid taken uit te voeren. 

Meer over de publieke dienstverleners >> 

Telefoon

Contactpersonen IDO 2024

De lijst met namen van de IDO contactpersonen bij Cubiss in Brabant, Limburg en Utrecht vind je hier.

Advies en kennisdeling 

Hoe wil je de IDO dienstverlening inbedden in je bibliotheek? Hoe wil je het IDO positioneren? 

Meer over het beleid >>

Deskundigheidsbevordering 

Training van de medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie. Het is belangrijk dat de IDO-medewerkers de informatie van de samenwerkingspartners in het Netwerk van Publieke Dienstverleners goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer.   

Overzicht trainingen >>

Tekst

Actuele ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen het programma Digitale inclusie en het Informatiepunt Digitale Overheid!

Actuele ontwikkelingen IDO

Blijf op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen het programma Digitale inclusie en het Informatiepunt Digitale Overheid! 

Bekijk de basisvaardigheden website >>

Bekijk de biebtobieb groep >>

Digitale inclusie in beeld

De missie van Digitale inclusie in beeld is: bijdragen aan een inclusieve, toegankelijke en rechtvaardige (online) samenleving. Om deze missie te bereiken reflecteren we in dialoog met alle betrokkenen op de snel digitaliserende samenleving en gerelateerde sociaal-politieke thema’s. Middels participatief en praktijkgericht onderzoek willen we bijdragen aan beleid en interventies die aansluiten bij de behoeften en leefwereld van mensen en dus kansrijker zijn. Juist voor mensen die leven met kwetsbaar makende omstandigheden.

Bekijk alle publicaties >>

Bankinformatiepunten - evaluatie

In 2023 zijn tien pilots uitgezet met gezamenlijke bankinformatiepunten (BIP), te vinden in bibliotheken, buurthuizen en een Geldmaatwinkel. In een BIP krijgen bezoekers algemene voorlichting en hulp bij dagelijkse bank- en betaalzaken. 
De pilots zijn opgezet vanuit het programma Toegankelijk Bankieren

In deze publicatie worden de resultaten en bevindingen gedeeld.

Bekijk de publicatie >>

Tekst

Beleid

Onderstaande documenten geven je handvatten bij het ontwikkelen van beleid rondom het programma Digitale inclusie en het Informatiepunt Digitale Overheid!

IDO-functieprofielen

Voor de medewerker, kartrekker en vrijwilliger van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) zijn nu richtinggevende profielen beschikbaar.

De profielen voor de medewerker en de kartrekker beschrijven de resultaatgebieden, hoofdtaken, interne en externe contacten, en competenties (kennis, vaardigheden en persoonskenmerken). Voor de vrijwilliger is een wervingstekst opgesteld met taken, persoonskenmerken en praktische zaken.

Profiel IDO kartrekker  
Profiel IDO medewerker  
Profiel IDO vrijwilliger  

Handreiking Hulp bieden binnen IDO

Hoe ga je om met privacygevoelige vragen? Waar help je wel mee en waarmee niet? Hoe zeg je klantgericht nee en hoe verwijs je warm door, rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?  

Vind tips en handvatten in de handreiking Hulp bieden binnen het Informatiepunt Digitale Overheid >>

Tekst

Marketing en Communicatie

Zowel landelijk als provinciaal is er veel ondersteuningsmateriaal rond digitale inclusie beschikbaar. Maak er gebruik van!

Promotie en communicatie

Vanuit het landelijke programma én vanuit de POI’s is er veel ondersteuningsmateriaal rond digitale inclusie beschikbaar. 

Beschikbaar ondersteuningsmateriaal >>

IDO-campagne

Bekijk de inzet rondom de IDO-campagnes in Brabant en Limburg. Alle materialen zijn beschikbaar voor de bibliotheken. Bekijk de provinciale IDO-campagne.

Meer weten over de landelijke IDO-campagne? Naar de landelijke IDO-campagne >>

Tekst

Sociaal-educatieve kaart

De sociaal-educatieve kaart toont de activiteiten van bibliotheken én hun (lokale) partners op het gebied van basisvaardigheden. Lees hier meer over het belang en het gebruik van de sociaal-educatieve kaart.

Sociaal-educatieve kaart via G!DS

Voer de gegevens van je lokale netwerk in G!DS in. Zo realiseer je een lokale sociaal-educatieve kaart om eenvoudig mee door te verwijzen naar lokaal cursusaanbod. 

Dit filmpje laat in een paar minuten zien wat je nodig hebt en hoe je te werk gaat bij het invoeren van aanbod in G!DS.

Meer over het belang van de sociaal-educatieve kaart >>

Sociaal-educatieve kaart in 5 stappen

Bekijk de animatievideo die een korte visuele samenvatting van het stappenplan van de sociaal-educatieve kaart geeft. 

Deze video en nog veel meer informatie vind je ook in de BiebtoBiebgroep BBV&G!DS; Bibliotheken. 

Tekst

Monitoring

Meten = weten. Bekijk hier welke instrumenten worden ingezet om de effecten van het Informatiepunt Digitale Overheid te monitoren.

Outputregistratietool

Bibliotheken met een IDO worden vanuit de subsidieregeling verzocht om output rondom het IDO te registreren, zoals het aantal en type gestelde vragen.

Hoe het werkt en wat het oplevert lees je hier >>

Feiten en cijfers digitale inclusie 2019-2020

De Rijksoverheid heeft een boekje uitgebracht met de feiten en cijfers omtrent Digitale Inclusie 2019-2020. Het gaat over wat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gedaan om iedereen mee te laten doen in de (digitale) samenleving.

Bekijk het boekje hier >>

Dashboard IDO

Dashboard Informatiepunt Digitale Overheid

Sinds de start van het programma Digitale inclusie wordt data verzameld over het aanbod en de opbrengsten van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). De resultaten van de IDO registraties uit de Outputregistratietool zijn door de KB verwerkt in dit interactieve dashboard.

Bekijk het dashboard hier >>

Tekst

Meer inspiratie

Wil je nog meer inspiratie en informatie? Bekijk hier alle kennisdelingsbijeenkomsten en hoe collega bibliotheken het programma Digitale inclusie in de praktijk uitwerken. Je vindt op deze pagina ook een Q&A over het IDO, het magazine De bibliotheek biedt hulp bij Belastingaangifte, de laatste stappen die je moet zetten voordat je een IDO opent, en nog veel meer inspiratie.

Neem voor meer informatie over het programma Digitale inclusie contact op met Yvonne van den Berg (projectleider Brabant) of Dionne Klein (projectleider Limburg).