30 maart 2021

 

Nieuwe Stimuleringsregelingen beschikbaar

BoekStart | de Bibliotheek op school (po - vmbo)

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen opnieuw dit jaar stimuleringsgelden ter beschikking aan kinderopvangorganisaties, consultatiebureaus, scholen, bibliotheken en POI’s. Directies en educatiespecialisten van Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken zijn via email/nieuwsbrief geïnformeerd over deze beschikbare gelden en kunnen vóór de aangegeven data hun interesse voor deelname kenbaar maken.

De regelingen op een rij:

1. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Regulier

De Stimuleringsregeling 2021 is primair bedoeld voor die basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de kinderopvang werken, om de deelname in hun werkgebied binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren. Deze basisbibliotheken gaan voor tot 1 juli. Het dan eventueel resterende budget wordt verdeeld over de andere basisbibliotheken die met een nieuwe, andere kinderopvanglocatie voor deze regeling in aanmerking willen komen. In tegenstelling tot eerdere jaren kan dit óók in een gemeente zijn waar locaties al met BoekStart in de kinderopvang werken.

Budget:

  • Er is € 2.500 (incl. btw) per kinderdagverblijf/peuterspeelzaal beschikbaar.

Lees hier verder 

2. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Breed

De brede stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang in alle locaties van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor basisbibliotheken die in één gemeente BoekStart in de kinderopvang voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten. Deze regeling is bedoeld om de omvang van deelname aan BoekStart in de kinderopvang in het werkgebied nadrukkelijk te stimuleren.

Budget: 

  • Er is € 400 (incl. btw) per kinderopvanglocatie beschikbaar voor de basisbibliotheek, primair voor het opleiden van de voorleescoördinator die gezamenlijk met de leidinggevende het voorleesbeleid vormgeeft.

Lees hier verder 

3. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Intensief

De intensieve stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang willen verdiepen bij locaties van een kinderopvangorganisatie die al met BoekStart in de kinderopvang werken. Deze regeling is bedoeld om het werken met digitale prentenboeken op de groep nadrukkelijk te stimuleren en te borgen in het beleid van de kinderopvangorganisatie.

Budget:

  • Per kinderopvanglocatie is een bedrag beschikbaar van € 625. Hiervan gaat € 125 naar Bereslim voor een licentie van een half jaar en € 500 om personeelskosten van de lokale Bibliotheek te dekken.Na afloop van het halfjaarlijkse traject mag de kinderopvanglocatie nog een half jaar gratis gebruik blijven maken van de licentie; Van de Bibliotheek wordt verwacht dit bedrag van € 500 te verdubbelen.

Lees hier verder 

4. Stimuleringsregeling BoekStartcoach

De Stimuleringsregeling 2021 is bedoeld voor de implementatie van de BoekStartcoach door basisbibliotheken op consultatiebureaus. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per provincie. Bibliotheken die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, krijgen voorrang.

Budget

· Er is € 2.500 (incl. btw) per startende pilot (per consultatiebureau) beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en uren voor de BoekStartcoach.

Lees hier verder

5. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school po

De Stimuleringsregeling 2021-2022 is bedoeld om nieuwe scholen aan te sluiten bij de Bibliotheek op school, in gemeenten waar de Bibliotheek met maximaal 50% van de scholen samenwerkt volgens deze aanpak. Er is budget beschikbaar voor maximaal 45 scholen die willen starten met deze aanpak.

Let op: Er is dit jaar geen verdeling op basis van provincies. De eerste 45 aanvragen die aan de voorwaarden voldoen zullen worden toegekend. Per basisbibliotheek kunnen maximaal twee Stimuleringsregelingen worden aangevraagd.

Budget:

  • Er is € 2.250 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving, personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist) en voor het inzetten van de auteur als leesbevorderaar.
  • Daarnaast ontvangt de aanvrager per school een herkenbaar inrichtingselement voor de Bibliotheek op school.

Lees hier verder 

6. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school vo / vmbo

De stimuleringsregeling de Bibliotheek op school - voortgezet onderwijs/vmbo is een landelijke regeling van Kunst van Lezen. De regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het vo/vmbo.

Budget:

  • Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving (€ 500,-), personele ondersteuning Bibliotheek (€ 2000,-, leesconsulent en onderwijsspecialist) en het inzetten van een auteur als leesbevorderaar (€ 500,-).
  • Daarnaast zijn de in-company training Leesbevordering in het vmbo werkt voor docenten (waarde € 1450,-) en het signings-pakket van de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs in natura onderdeel van de stimuleringsbijdrage.  

Lees hier verder 

7. Stimuleringsregeling voor mbo en de Bibliotheek op school

Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor de samenwerking tussen de Bibliotheek en het mbo binnen de aanpak de Bibliotheek op school.

Voor deze samenwerking wordt aan de bibliotheek € 4.500,- per deelnemende basisbibliotheek/onderwijsinstelling ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt de onderwijsinstelling zonder kosten een bijeenkomst in het kader van de auteur als leesbevorderaar. Voor de samenwerking met het reguliere mbo ontvangt de onderwijsinstelling een licentie voor Buitenzinnenonline.nl voor 150 studenten.  In de regeling maken we onderscheid tussen samenwerking met het reguliere mbo en specifiek met de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent (PWO). In de laatst genoemde samenwerking spelen naast het stimuleren van de eigen leesvaardigheid ook de beroepsvaardigheden van de studenten een rol. 

Budget:

Let op: Het te ontvangen bedrag van € 4.500,- dient als volgt te worden besteed:

  • € 4.000,- voor de personele ondersteuning van de (leesconsulent / educatief specialist mbo/onderwijsspecialist van de bibliotheek of inrichting van de organisatie voor mbo in de bibliotheek.
  • € 500,- aan leesomgeving in de onderwijsinstelling (niet voor de aankoop van boeken).

Lees hier verder 

Aanvraagtermijn voor alle regelingen

Uw interesse voor deelname aan deze regelingen, kunt u tot maandag 14 juni 2021 kenbaar maken bij de adviseurs van Cubiss. U kunt dit voor Brabant en Limburg doen bij:  José Peijen (de Bibliotheek op school po) en Mirjan Albers (de Bibliotheek op school vo / vmbo / mbo). Voor Utrecht is Anja Crajé de contactpersoon voor alle regelingen.

Kunst van Lezen zal in overleg met Cubiss bepalen welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de verschillende stimuleringsregelingen. Cubiss en BiSC (POI’s voor Brabant, limburg en Utrecht) zijn aanvrager van de regelingen.