Datum

 

Nieuwe Stimuleringsregelingen beschikbaar

BoekStart | de Bibliotheek op school (po - vmbo)

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen opnieuw dit jaar stimuleringsgelden ter beschikking aan kinderopvangorganisaties, consultatiebureaus, scholen, bibliotheken en POI’s. Directies en educatiespecialisten van Brabantse, Limburgse en Utrechtse bibliotheken zijn via email/nieuwsbrief geïnformeerd over deze beschikbare gelden en kunnen vóór de aangegeven data hun interesse voor deelname kenbaar maken.

De regelingen op een rij:

1. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Regulier

De Stimuleringsregeling 2022 is primair bedoeld voor die basisbibliotheken die nog niet met BoekStart in de kinderopvang werken, om de deelname in hun werkgebied binnen deze gemeenten nadrukkelijk te stimuleren. Deze basisbibliotheken gaan voor tot 1 juni. Het dan eventueel resterende budget wordt verdeeld over de andere basisbibliotheken die met een nieuwe, andere kinderopvanglocatie voor deze regeling in aanmerking willen komen. Dit kan ook in een gemeente zijn waar locaties al met BoekStart in de kinderopvang werken. Gemeenten waar nog geen BoekStart in de kinderopvang is, krijgen echter voorrang. Er zijn 20 regelingen beschikbaar.

Budget:

 • Er is € 2.500 (incl. btw) per kinderdagverblijf/peuterspeelzaal beschikbaar.

Lees hier verder 

2. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Breed

De brede stimuleringsregeling 2022 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang in alle locaties van één kinderopvangorganisatie tegelijkertijd opzetten. Of voor basisbibliotheken die in één gemeente BoekStart in de kinderopvang voor alle kinderopvangorganisaties tegelijk opzetten. Deze regeling is bedoeld om de omvang van deelname aan BoekStart in de kinderopvang in het werkgebied nadrukkelijk te stimuleren. Er zijn 50 regelingen beschikbaar.

Budget: 

 • Er is € 400 (incl. btw) per kinderopvanglocatie beschikbaar voor de basisbibliotheek, primair voor het opleiden van de voorleescoördinator die gezamenlijk met de leidinggevende het voorleesbeleid vormgeeft.

Lees hier verder 

3. Stimuleringsregeling BoekStart in de Kinderopvang Intensief

De intensieve stimuleringsregeling 2022 is bedoeld voor basisbibliotheken die BoekStart in de kinderopvang willen verdiepen bij locaties van een kinderopvangorganisatie die al met BoekStart in de kinderopvang werken. Deze regeling is bedoeld om het werken met digitale prentenboeken op de groep nadrukkelijk te stimuleren en te borgen in het beleid van de kinderopvangorganisatie. Er zijn 22 regelingen beschikbaar.

Budget:

 • Per kinderopvanglocatie is een bedrag beschikbaar van € 745. Hiervan gaat € 125 naar Bereslim voor een licentie van een half jaar. Na afloop van het halfjaarlijkse traject mag de kinderopvanglocatie nog een half jaar gratis gebruik blijven maken van de licentie. Er blijft € 620 per locatie over voor de lokale Bibliotheek; van de Bibliotheek wordt verwacht dit bedrag te verdubbelen. Het budget kan bijvoorbeeld worden ingezet om een bibliotheekmedewerker een training te laten volgen.

Lees hier verder 

4. Stimuleringsregeling BoekStartcoach

De Stimuleringsregeling 2022 is bedoeld voor de implementatie van de BoekStartcoach door basisbibliotheken op consultatiebureaus. Basisbibliotheken die nog niet deelnemen worden gestimuleerd aan te vragen. Ook gemeenten waar nog geen BoekStartcoach is, krijgen voorrang. Er zijn 42 regelingen beschikbaar.

Budget

 • Er is € 2.250 (incl. btw) per startende pilot (per consultatiebureau) beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving en uren voor de BoekStartcoach.

Lees hier verder

Scholing BoekStart in de kinderopvang en BoekStartcoach
Vanaf 2022 zijn er kosten verbonden aan de trainingen tot trainer voorleescoördinator en interactief voorlezen. Dit geldt ook voor de scholing BoekStartcoach en de training Werken met digitale prentenboeken op de groep. De actuele prijzen zijn te vinden op de website van Bibliotheek Campus

5. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school po

De Stimuleringsregeling 2022-2023 is bedoeld om nieuwe scholen aan te sluiten bij de Bibliotheek op school, in gemeenten waar de Bibliotheek met maximaal 50% van de scholen samenwerkt volgens deze aanpak. Er is budget beschikbaar voor maximaal 35 scholen die willen starten met deze aanpak.

Let op: Er is dit jaar geen verdeling op basis van provincies. Als het aantal aanvragen groter blijkt dan het aantal beschikbare regelingen, krijgen bibliotheken voorrang die nog geen de Bibliotheek op school in hun werkgebied hebben. Per basisbibliotheek kunnen maximaal twee Stimuleringsregelingen worden aangevraagd.

Budget:

 • Er is € 2.250 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving, personele kosten (leesconsulent en onderwijsspecialist) en voor het inzetten van de auteur als leesbevorderaar.
 • Daarnaast kan de bibliotheek (na toekenning van de Stimuleringsregeling) bij BiblioMedia inrichtingselementen bestellen voor de Bibliotheek op school ter waarde van € 50 per school excl. BTW.

Lees hier verder 

6. Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school vo / vmbo

De regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheek en scholen te bevorderen en goede voorbeelden te delen op het gebied van lezen en mediawijsheid binnen het vo/vmbo. Dit jaar is er ruimte voor 23 regelingen. Bibliotheken die nog geen dBos-vo hebben, krijgen voorrang. Daarna wordt door Stichting Lezen gekeken naar de meest kansrijke aanvragen.

Budget:

 • Er is € 3.000 (incl. btw) per school beschikbaar, bedoeld voor het inrichten van de leesomgeving (€ 500,-), personele ondersteuning Bibliotheek (€ 2000,-, leesconsulent en onderwijsspecialist) en het inzetten van een auteur als leesbevorderaar (€ 500,-).
 • Het signingpakket is vervangen door een 'waardebon' waarmee de bibliotheek zelf het pakket/inrichtingselement kan aanvragen bij Bibliomedia.
 • De in-company training Leesbevordering in het vmbo, dat werkt! voor docenten (waarde € 1450,-) blijft in natura verbonden aan deze regeling.

Lees hier verder 

7. Stimuleringsregeling voor mbo en de Bibliotheek op school

Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor de samenwerking tussen de Bibliotheek en het mbo binnen de aanpak de Bibliotheek op school voor het schooljaar 2022-2023.

Voor deze samenwerking wordt aan de bibliotheek € 4.500,- per deelnemende basisbibliotheek/onderwijsinstelling ter beschikking gesteld. In de mbo-regeling maken we onderscheid tussen samenwerking met het reguliere mbo en specifiek met de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent (PWO). In de laatstgenoemde samenwerking spelen naast het stimuleren van de eigen leesvaardigheid ook de beroepsvaardigheden van de studenten een rol. In totaliteit kunnen vijf bibliotheken/onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor samenwerking met het mbo regulier en drie voor de samenwerking met de opleiding PWO.

Budget:

Let op: Het te ontvangen bedrag van € 4.500,- dient als volgt te worden besteed:

 • € 4.000,- voor de personele ondersteuning van de leesconsulent / educatief specialist mbo / onderwijsspecialist van de bibliotheek of inrichting van de organisatie voor mbo in de bibliotheek.
 • € 500,- aan leesomgeving in de onderwijsinstelling (niet voor de aankoop van boeken).

Lees hier verder 

Aanvraagtermijn voor alle regelingen

Uw interesse voor deelname aan deze regelingen kunt u tot 15 mei 2022 kenbaar maken bij de adviseurs van Cubiss. U kunt dit doen bij: Anke Werker (BoekStart en BoekStartcoach), José Peijen (de Bibliotheek op school po) en Mirjan Albers (De Bibliotheek op school vo/vmbo en mbo).

Kunst van Lezen zal bepalen welke basisbibliotheken uiteindelijk in aanmerking komen voor de verschillende stimuleringsregelingen. Cubiss en BiSC (POI’s voor Brabant, limburg en Utrecht) zijn aanvrager van de regelingen.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>