10 december 2020

Het Leesoffensief Brabant

De Brabantse bibliotheken en Cubiss slaan de handen ineen voor het Leesoffensief Brabant.

Het Leesoffensief Brabant in twee minuten? Bekijk het hier!

We kennen allemaal de alarmerende rapporten over hoe de lees- en taalvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. De rapporten pleiten hierbij ook voor de belangrijke rol van de bibliotheek in het bestrijden van de dalende cijfers. Bij veel Brabantse bibliotheken wordt al uitvoering gegeven aan ‘het leesoffensief’, van een webinar voor directeuren en leescoördinatoren tot het vormgeven van een meer coachende rol van leesconsulenten richting onderwijs. 

Daarnaast is er op strategisch directieniveau een manifest opgesteld waar handtekeningen van bibliotheekdirecteuren en bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo onder worden gezet. Het manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar juist te investeren. Hierbij is de samenwerking tussen bibliotheken en (voor- en vroegschoolse) onderwijspartners cruciaal. 

Al deze ontwikkelingen bieden ook mooie kansen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en zaken bovenlokaal op te pakken. Vanuit die gedachte is het ‘Leesoffensief Brabant’ (LOB) ontstaan. Het is geen product of dienst, maar een bovenlokale ‘paraplu’ waarin we als gezamenlijk netwerk van bibliotheken en Cubiss (strategisch) ondersteuning bieden en samenwerken.  Het Leesoffensief Brabant is van, voor en door de bibliotheken. Het LOB richt zich naast het voortgezet onderwijs, waar hoge prioriteit ligt, ook op andere doelgroepen (voor- en vroegschools onderwijs, primair onderwijs en, beroepsonderwijs).  

Werk- en stuurgroep LOB

Vanuit de netwerkgedachte is er een werk- en stuurgroep LOB opgericht bestaande uit: 

 • Werkgroep: Evelien Könings (Bibliotheek Eindhoven), Astrid Segeren (De Nieuwe Veste), Pascale van Zuilen (Bibliotheek West-Brabant), Renske Jongejan (Bibliotheek Midden-Brabant) Hannah Schouten (Cubiss), Boudewijn van der Lecq (Cubiss), Arabella Broers (Cubiss). Er komt ook een vo-specialist  in de werkgroep. Wie dat is wordt op korte termijn bekend.
 • Stuurgroep: Albert Kivits, voorzitter (Bibliotheek Eindhoven), Gio van Creij (NOBB) en Robin Verleisdonk (Bibliotheek Helmond-Peel) - Boudewijn en Arabella zijn hierop aangesloten en vertegenwoordigen de werkgroep ook in het stuurgroepoverleg. 

Fase 1

De eerste fase bestaat uit:

 • Handtekeningen verzamelen voor het manifest: zoals genoemd worden er handtekeningen verzameld voor het Manifest. Uiteraard hopen de werk- en stuurgroep dat hier mooie PR aan wordt gekoppeld om zo nog meer impact te genereren. De werk- en stuurgroep ondersteunen hierbij, o.a. via een communicatietoolkit. 
 • Inventariseren en ondersteunen op de KB-subsidie leesoffensief:  de KB subsidie Leesoffensief richt zich op de doelgroepen jongens tot 18 jaar en/of leerlingen in het vmbo en/of leerlingen met een meertalige achtergrond. Deze subsidie is een mooi haakje naar LOB en kans om te verzilveren. De KB-subsidie is bestemd voor individuele bibliotheekstichtingen en wordt dan ook per bibliotheek individueel aangevraagd. Dit neemt niet weg dat hier bovenlokale kansen in zitten en dat de werkgroep hierin kan faciliteren door informatie en inspiratie te verzamelen en aan te reiken. Daarom inventariseert en communiceert de werkgroep via - door de bibliotheek opgegeven - contactpersonen wat voor aanvragen men doet of overweegt te doen. Hieruit komen naar verwachting overkoepelende thema’s naar voren die zowel in de voorbereiding als in de uitvoering slim met elkaar verbonden kunnen worden. In de voorbereidende fase kan de werkgroep – afhankelijk van de inventarisatie – bijvoorbeeld teksten aanleveren die door meerdere bibliotheken in de individuele aanvraag kunnen worden gebruikt. De eerste aanvraagideeën die zijn opgehaald hebben betrekking op:  
 1. Activiteiten voor jongeren in samenwerking met de school
 2. Overbrengen van expertise via collectie aan leerlingen onderbouw vmbo 
 3. Collectievorming ISK-school (vo) en inzet leesmediaconsulent t.b.v.  leerlingen met een migratieachtergrond 
 • Inventariseren good practices: op diverse plaatsen vinden al mooie leesoffensief initiatieven plaats. Deze wil de werkgroep verzamelen en ontsluiten, enerzijds om elkaar te inspireren anderzijds om ons als bibliotheken te profileren. De good practices en andere informatie over Leesoffensief Brabant willen we laten landen op een (nog te maken) website. Bovenstaande inspanningen horen bij de eerste fase. In de fase daarna komt het zwaartepunt te liggen op het uitbouwen en borgen van de relaties en het verder uitvoering geven aan het leesoffensief.

Fase 2 

Met de vele steunbetuigingen en lopende subsidieaanvragen naderen we een volgende fase. Hierin is met de stuurgroep een aantal prioriteiten bepaald, namelijk: 

 • Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners en steunbetuigingen & bestendiging en borging van bestaande relaties. Dit gebeurt o.a. door de organisatie van een (online) kick-off-bijeenkomst in april voor kinderopvang, onderwijs, gemeente, provincie en landelijke organisaties, gevolgd door drie regionale bijeenkomsten voor bibliotheken en kinderopvang en onderwijs; 
 • Verwerven van aanvullende, structurele financiering bij stakeholders, waarbij rekening wordt gehouden met de positionering van de bibliotheek; 
 • Vergroten van de samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken via het Leesoffensief Brabant; 

Als werk- en stuurgroep gaan we hiermee bovenlokaal aan de slag om de volgende stap te maken in het Leesoffensief Brabant. Over bovenstaande prioriteiten gaan de Brabantse bibliotheekcollega’s dus de komende periode meer horen, via de bibliotheekdirecteur, LOB-contactpersoon en/of de werkgroep.  

Heb jij zelf ideeën over het leesoffensief in jouw bibliotheek? We nodigen je dan ook van harte uit om daar met je team en/of directie over in gesprek te gaan met elkaar.

Schermafbeelding 2020-12-10 om 13.04.31.png

Lees hier het LOB manifest!

Meer weten?
Neem contact op met: