Maatschappelijke organisaties

Met de vergaande digitalisering en razendsnelle ontwikkelingen, is het niet vanzelfsprekend dat iedereen volwaardig en blijvend kan deelnemen aan onze maatschappij. Nederland telt naar schatting 4 tot 6 miljoen kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te redden en die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld werk & inkomen, onderwijs, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Denk aan laaggeletterden, anderstaligen en inburgeraars, mensen in een achterstandsituatie (lage opleiding, laag inkomen of uitkering), mensen met een beperking en ouderen. 

Maatschappelijke organisaties vormen een onmisbare schakel en werken in toenemende mate samen binnen lokale en regionale (taal)netwerken. 

Cubiss volgt en anticipeert op de ontwikkelingen in de participatiesamenleving en meer specifiek binnen het sociaal domein. Samen met bibliotheken staan we maatschappelijke organisaties met raad en daad bij. We brengen onze expertise in op onderwerpen die direct of indirect te maken hebben met ontoereikende basisvaardigheden (taalvaardigheden, digitale vaardigheden, financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, sociale vaardigheden). 

Meer weten? 

Neem contact op met Anneke Oonincx (Programmaleider Brabant) of Dionne Klein (Programmaleider Limburg).