11 december 2020

Het BNB samen goed op koers!

Het afgelopen jaar is door het BNB veel tijd en energie gestoken om te onderzoeken hoe de meerwaarde van het netwerk nog meer versterkt kan worden. Het landelijk Bibliotheekconvenant vormde daar logischerwijs een goede basis voor. Langs de lijnen van de drie maatschappelijk opgaven zoals die in het convenant zijn geformuleerd heeft het netwerk door middel van werksessies de vertaling gemaakt naar provinciaal niveau. Zo werkt het netwerk actief toe naar een relevante en actuele Brabantse actieagenda voor de komende jaren. 

Naast het formuleren van concrete doelen en acties heeft het netwerk ook het onderwerp stakeholdersmanagement verkend. Vragen als : met welke stakeholders gaan we samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en wat wordt daarin onze rolverdeling en welke strategie is daarbij behulpzaam? hebben waardevolle input opgeleverd om dit jaar in effectieve en strategische verbinding met de omgeving en partners te staan. 

Het BNB wil ook haar netwerk als een community gaan benaderen. De essentie van een dergelijke community zit met name in gedeelde belangen en waarden en de intentie om een gezamenlijk belang en doelen te realiseren. Die vormen belangrijke pijlers om van een netwerk dat kennis en informatie uitwisselt te groeien naar een community waarin het BNB samen echt doelen bereikt.  

Een mooie -practice what you preach- aanpak die zijn vruchten al dit jaar maar ook de komende jaren zeker gaat afwerpen.