14 februari 2019

ESF-subsidies Duurzame Inzetbaarheid weer beschikbaar!

Nieuwe 'call' in april 2019

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor 2019 ESF-subsidiegelden beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Er staat een 'call' gepland voor 8 t/m 12 april. Wees er op tijd bij!

Advies en implementatieplan

Deze subsisieregeling is bedoeld voor ontwikkelingstrajecten bij bibliotheken die zich richten op het bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid van werknemers. Dit kan een advies met een implementatieplan zijn, of de begeleiding van de implementatie van zo'n advies.
Zo'n traject moet gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, denk aan een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress (aanpassen organisatie van het werk) en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van de leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit, het inspelen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, denk aan het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Kortom, het traject moet eraan bijdragen dat werkenden tot hun pensioen betrokken, gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Voorbeelden

Kijk hier voor voorbeelden van enkele begeleidingstrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de bevindingen van bibliotheken.

Wanneer kun je een subsidie aanvragen?

De aanvraagperiode voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 8 april t/m 12 april 2019. 
De invulling van het traject en ook de startdatum kunnen later plaatsvinden, in ieder geval pas na toewijziging van de subsidie door het Agentschap SZW.

Interesse? Geef snel een seintje aan de Cubiss-adviseur

De afgelopen jaren heeft Cubiss ruim 40 bibliotheekorganisaties begeleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit gebeurde met subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het belang om in te zetten op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt er echter niet minder om!  Graag delen wij onze ervaringen met u. Wij staan voor u klaar om de wensen en mogelijkheden te verkennen voor uw organisatie. Én voor uw medewerkers…! 
Bovendien ondersteunen wij ook bij het indienen van de aanvraag bij het Agentschap. Als je in april een subsidie-aanvraag wenst te doen, neem dan snel contact met ons op.  Wij zorgen er dan voor dat je er in april helemaal klaar voor bent!

 

Een aantal budgetten uit de regeling op een rij:

  • Totaalbudget regeling: per tijdvak is er 15 miljoen euro beschikbaar;
  • Subsidiabele kosten: subsidiabel zijn de uren van een extern adviseur, met een maximum van € 25.000,- en een maximaal uurtarief van € 100;
  • Subsidie: 50%, dus max. € 12.500;
  • Minimale projectkosten: € 12.000.

Win-win

Uit de vele duurzame inzetbaarheidstrajecten die Cubiss de afgelopen jaren heeft begeleid, maken we op dat de inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot als:

picto1.jpger een goede analyse is gemaakt van de huidige vitaliteit van medewerkers en er een gedeelde bewustwording is over de inzetbaarheid binnen de gehele organisatie in relatie tot de strategische koers (o.m. de Cubiss Vitaliteitsscan);

 

 

picto2.jpghet management een helder, realistisch en gedragen toekomstbeeld heeft geschetst van wat er van medewerkers wordt verwacht met betrekking tot de organisatiekoers- en teamdoelen (kader);

 

 

picto3.jpgmedewerkers nadrukkelijker in staat gesteld worden zelf de regie te nemen met betrekking tot de gevraagde competenties en hun toekomst binnen de organisatie of daarbuiten (persoonlijk onwikkelplan);

 

 

 

picto4.jpgmedewerkers zich bewust zijn van hun rol, toegevoegde waarde en daadwerkelijk de verantwoordelijkheid nemen om de benodigde kennis, vaardigheden op te doen (persoonlijk actiepan).

 

 

Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid voor organisatie en medewerker. Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. En voor de medewerker gaat het erom dat deze ook in veranderende omstandigheden toegevoegde waarde kan blijven bieden. Uiteindelijk gaat het erom dat duurzame inzetbaarheid leidt tot win-win, waarin én werknemers én werkgevers beiden belangrijke voordelen kunnen behalen.

Meer weten?
Neem contact op met: