Cases en ervaringen duurzame inzetbaarheid & vitaliteit

De afgelopen twee jaar heeft Cubiss meer dan 40 bibliotheekorganisaties ondersteund bij duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Hierbij begeleiden we het management, medewerkers en de teams, met nieuwe werk-, dialoog- en reflectievormen. Het resultaat? Zelfbewuste, ontwikkelingsgerichte, geïnspireerde, kritische vakmensen die met plezier hun werk doen en trots zijn op hun (team)prestaties.

We geven enkele concrete voorbeelden:  

  • Bibliotheek Dommeldal

Hamvraag: Bij Bibliotheek Dommeldal ‘nieuwe stijl’ wordt van de medewerkers verwacht dat zij persoonlijke netwerken opbouwen en de aansluiting zoeken bij lokale communities en actief samenwerken met maatschappelijke partners. Hoe betrekken we de medewerkers bij deze visie? Directeur Luc Pruijn: ‘Het traject heeft ons geholpen om medewerkers enthousiast te krijgen hierover'.

Medewerkers gaven aan nooit gedacht te hebben zelf zo’n bijdrage te kunnen leveren aan onze bibliotheek 'nieuwe stijl'.

Luc Pruijn, directeur Bibliotheek Dommeldal.

 

 

  • Regiobibliotheek Z-O-U-T 

  • de nieuwe bibliotheek | Almere 

Hamvraag: De transitie naar de nieuwe bibliotheek heeft gevolgen voor de manier waarop de bibliotheek wordt geleid. Hiervoor is het belangrijk dat ook het management het talent van de medewerkers aanspreekt en de juiste voorwaarden schept. Hoe is dat gegaan?

de nieuwe bibliotheek | Almere

‘Deelnemers kijken positief terug op het traject, zij hebben een beter inzicht in hun eigen talenten gekregen en zetten de opgedane kennis in voor onder andere het opzetten en uitvoeren van succesvolle evenementen en activiteiten.'
Brenda Pijl, teammanager HR.

Regiobibliotheek Z-O-U-T

‘Met het ESF-traject zijn medewerkers begeleid bij het benoemen van hun talenten en ontwikkelpunten in relatie tot de nieuwe rol die zij gaan vervullen. Wij hebben hen uitgedaagd en de gelegenheid geboden nieuwe taken en projecten op te pakken die een beroep doen op de nieuwe competenties die hier voor nodig zijn. Dit vraagt in de praktijk ook om een andere manier van leidinggeven waarbij de leiding meer moet los gaan laten'.
Mariet Wolterbeek, directeur - bestuurder.

  • Bibliotheek Veluwezoom

Hamvraag: De traditionele vrijwilliger bestaat niet meer. Vrijwilligers vragen steeds meer om sociaal en contactrijk werk, zij willen invloed op inhoud en tempo en hebben behoefte aan flexibiliteit. Dit vereist een andere visie en benadering vanuit de organisatie. Wat betekent deze kijk op vrijwilligers voor de betaalde vaste medewerkers?

‘Een werkgroep van medewerkers uit alle gelederen van de organisatie heeft onder begeleiding van Cubiss de visie over vrijwilligers in de organisatie doorontwikkeld. Door hier samen aan te werken is er een concreet beeld ontstaan van wat de toegevoegde waarde is van onze betaalde krachten en wat vrijwilligers voor onze organisatie kunnen betekenen’.  
Lianne Busser, Directeur.

  • Bibliotheek VANnU

Hamvraag: Hoe gaan medewerkers om met onze functie van maatschappelijke bibliotheek?

'Onze medewerkers hebben met procesbegeleiding van Cubiss een ontwikkelassessment gehad. Dit gaf hen inzicht in hun sterke kanten en de nog door te ontwikkelen competenties.
Frédérique Assink, directeur-bestuurder.

  • Bibliotheek Den Bosch

Hamvraag:  Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de vrijwilligers bij de Bibliotheek op school. Wat vinden ze daarbij belangrijk en waar dient de organisatie rekening mee te houden?

'Het onderzoek van Cubiss onder de medewerkers en de vrijwilligers heeft in kaart gebracht waar de verschillende behoeftes liggen. Deze behoeftes zijn door een 3-tal focusgroepen vertaald naar waardevolle adviezen en verbeteracties in de praktijk'.
Isabel Bovenkerk, Staffunctionaris P&O.

  • Bibliotheek  Lek & IJssel

Hamvraag: Wat ga ik als medewerker anders doen en welke verwachtingen heeft mijn leidinggevende in mijn nieuwe rol/functie?

'Cubiss heeft ons geholpen de competenties te vertalen naar concreet gewenst gedrag. Medewerkers weten nu beter dan voorheen wat er van hen verwacht wordt en wat dit betekent voor hun eigen ontwikkeling'.
Gert Staal, directeur–bestuurder.

 

Meer weten? Neem contact op met David Bul of Leyla Tapan.

 

Terug naar het artikel Vitaliteit en innovatie