24 mei 2018

Factsheets Samenwerking van de bibliotheek

Inzicht in de samenwerking met vve, primair en voortgezet onderwijs. 

In een drietal factsheets hebben wij een samenvatting van de resultaten van twee landelijke onderzoekstools gemaakt; de monitor de Bibliotheek op school en het Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP).

Samenwerking vve

Samenwerking primair onderwijs

Samenwerking voortgezet onderwijs

Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid. Dit doen bibliotheken onder andere in samenwerking met vve-instellingen, scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school/BoekStart in de kinderopvang, maar ook in eigen ontwikkelde programma’s en initiatieven.

Limburg

De landelijke cijfers zijn in de factsheet naast de Limburgse cijfers gezet. Op deze manier is in één oogopslag te zien waar de Limburgse situatie positief danwel negatief afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Op basis van deze cijfers kunnen we inzicht krijgen waar we er goed voor staan en waar er kansen zijn om het beleid en de uitvoering bij te stellen. Per bibliotheek is het daarnaast interessant om de eigen cijfers van de bibliotheek naast deze factsheets te leggen om te kijken waar daar de verschillen zitten.

Drie opvallende uitkomsten:

  • In Limburg is er op vlak van vve relatief weinig samenwerking. Terwijl preventie juist daar begint.
  • Kinderen in Limburg geven (meer dan gemiddeld landelijk) aan dat de Bibliotheek op school een fijne plek in de school is
  • Een belangrijk knelpunt binnen het vo is dat er vanuit de bibliotheek te weinig personele bezetting is. Zo geven de Limburgse bibliotheken meer dan landelijk gemiddeld aan.

BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft.
Om onze maatschappelijke waarde beter uit te dragen is inzicht nodig in gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van bibliotheken. Middels BOP wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe het niveau van dienstverlening zich ontwikkelt over de tijd.
Naast de individuele rapportages worden in de landelijke rapportages de belangrijkste bevindingen van de BOP-enquête gepresenteerd.

Momenteel zijn landelijk beschikbaar:
Samenwerking voortgezet onderwijs (vo), 2016-2017’; Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel scholen in het voortgezet onderwijs de bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.
Samenwerking met het primair onderwijs (po), 2016-2017'; Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel basisscholen de bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.
Voor- en vroegschoolse educatie (vve), 2017’; Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen eruitziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart. N.B.: de landelijke resultaten van februari 2018 zijn nog niet beschikbaar.

Monitor vve, po en vo

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen vve-instelling, school en bibliotheek in kaart. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij de deelnemers. Opvallend is dat geen Limburgse bibliotheek heeft deelgenomen aan de Monitor vve.