Werkplan 2016 en Meerjarenbeleidsplan BNB

Op 17 december heeft het DOBB ingestemd met het Werkplan Cubiss Brabant 2016.

Het werkplan bestaat komend jaar uit vier grote projecten:

De eerste twee projecten zijn gerelateerd aan de wettelijke taak zoals die is vastgelegd in de Wsob, Cubiss voert deze opdracht uit in zeer nauw overleg met de Brabantse bibliotheken. De twee andere projecten zijn de uitwerking van een aanvullende provinciale opdracht aan Cubiss. Naast bibliotheken zijn ook organisaties binnen het sociale domein en het onderwijs hierbij betrokken als partner.

Daarnaast worden nog een aantal door de provincie gevraagde kleinere activiteiten uitgevoerd en is uiteraard de wettelijke taak logistiek onderdeel van het werkplan. Het werkplan bouwt voort op het eerder dit jaar opgestelde meerjarenbeleidsplan van de Brabantse Netwerkbibliotheek, Brabant – Lezen en Leren. Dit meerjarenbeleidsplan geeft de richting aan die Cubiss en de Brabantse bibliotheken de komende jaren volgen. De nadruk ligt op het stimuleren van lezen en leren, met daarbij aandacht voor de ontwikkelingen in de samenleving en de rol van de medewerker daarbij.

Samenwerking binnen de Brabantse Netwerkbibliotheek

Deze nieuwe beleidsperiode luidt ook een nieuwe manier van samenwerking binnen de BNB in. De samenwerkingsstructuur van de afgelopen beleidsperiode is geëvalueerd en daar is onder meer uitgekomen dat de netwerkbegeleiders worden vervangen door een klankbordgroep per project. De klankbordgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van bibliotheken die actief deelnemen aan de projecten Innovatie van de bibliotheekfuncties en Innovatie van de educatieve functie. Ook zullen bibliotheken, naast partijen uit het onderwijs en het sociaal domein, deelnemen aan de klankbordgroep van de twee andere projecten.

Om ervoor te zorgen dat de uitwerking van de projecten goed aansluit bij de beleidsdoelen van de Brabantse bibliotheken worden in de periode december 2015 – februari 2016 gesprekken gevoerd tussen Cubiss en alle Brabantse bibliotheken. Tijdens deze gesprekken worden de lokale doelstellingen, ambities beoogde innovaties en kansrijke initiatieven van de bibliotheek, de doelstellingen van de BNB en de provinciale doelstellingen naast elkaar gelegd en wordt gekeken waar de gezamenlijkheid zit. Vanuit Cubiss sluiten de projectleider(s) en de programmamanager aan, de bibliotheken worden vertegenwoordigd door directie/management en inhoudelijk specialisten. Op basis van deze gesprekken wordt een voorstel gemaakt per bibliotheek waarin staat op welke manier de inzet van Cubiss bijdraagt aan het realiseren van de lokale doelstellingen van de bibliotheek en hoe de bibliotheek bijdraagt aan de realisatie van de BNB en provinciale doelstellingen. Deze voorstellen worden uitgewerkt in een jaarafspraak met daarin een planning en een inzicht in ieders inspanningen. Bijkomend voordeel is vervolgens dat deze jaarafspraken input leveren voor een bovenlokaal inzicht in de verschillende aandachtspunten. Op basis daarvan kunnen bovenlokale samenwerkingsverbanden worden opgezet die tot doel hebben de kennisdeling en innovatiekracht binnen Brabant verder te versterken;

Voor meer informatie kun je terecht bij Boudewijn van der Lecq, programmamanager Cubiss Brabant.

Deze pagina hoort bij de extra editie van de BNB nieuwsbrief december 2015