Ondernemen in het sociaal domein

Succesvol ondernemen in het sociaal domein

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) formuleert dat de openbare bibliotheken als kerntaak hebben om alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden, zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. De huidige maatschappelijke doelen voor bibliotheken richten zich dan ook op:

  • participatie, zelfredzaamheid, ontwikkeling, actief burgerschap en sociale netwerken
  • verhoging opleidingsniveau en arbeidskansen
  • versterking gemeentelijke en regionale netwerken en infrastructuur.

Gemeenten krijgen meer vrijheid en tegelijk ook meer verantwoordelijkheid bij de besteding van het budget ten behoeve van kwetsbare volwassenen. Denk aan het budget voor volwasseneneducatie. Dit alles is onderdeel van de ontwikkeling “van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving”. Het vraagt om meer eigen verantwoordelijkheid van mensen over hun eigen zorg, om meer verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar. Het biedt bibliotheken kansen en mogelijkheden om de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te verbeteren en uit te breiden, en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan meedoen. 

Cubiss adviseert en ondersteunt bibliotheken hierbij. Zowel op het gebied van onderzoek, beleid en visie, als ook bij diverse praktische stappen, zoals het opbouwen van strategische netwerken, maken van een samenwerkingsplan, opstellen van een begroting, een scholingsplan en competentieontwikkeling.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.