De kracht van onderling delen

Cubiss en de 18 Brabantse basisbibliotheken vormen samen de Brabantse Netwerkbibliotheek (BNB). Dit samenwerkingsverband heeft een gezamenlijk beleidsplan vastgesteld en voert de provinciale projecten mede onder die vlag uit. De Brabantse Netwerkbibliotheek gelooft in de kracht van samenwerking, van leren van elkaar en van onderling delen.

Werkplan en Meerjarenbeleidsplan Cubiss Brabant 2018

Het werkplan 2018 vind je hier.

Het werkplan bestaat komend jaar uit vier grote projecten:

Bieb Lab (voorheen: Innovatie van de bibliotheekfuncties) - projectleider Frederik Theuwis 
Innovatie van de educatieve functie - projectleider Arabella Broers
Versterken taalvaardigheid - projectleider Yvonne van den Berg
Vergroten mediawijsheid - projectleider Ingrid de Jong

De eerste twee projecten zijn gerelateerd aan de wettelijke taak zoals die is vastgelegd in de Wsob, Cubiss voert deze opdracht uit in zeer nauw overleg met de Brabantse bibliotheken. De twee andere projecten zijn de uitwerking van een aanvullende provinciale opdracht aan Cubiss. Naast bibliotheken zijn ook organisaties binnen het sociale domein en het onderwijs hierbij betrokken als partner.

Daarnaast worden nog een aantal door de provincie gevraagde kleinere activiteiten uitgevoerd en is uiteraard de wettelijke taak logistiek onderdeel van het werkplan. Het werkplan bouwt voort op het eerder dit jaar opgestelde meerjarenbeleidsplan van de Brabantse Netwerkbibliotheek, Brabant – Lezen en Leren. Dit meerjarenbeleidsplan geeft de richting aan die Cubiss en de Brabantse bibliotheken de komende jaren volgen. De nadruk ligt op het stimuleren van lezen en leren, met daarbij aandacht voor de ontwikkelingen in de samenleving en de rol van de medewerker daarbij.

Samenwerking binnen de Brabantse Netwerkbibliotheek

Deze nieuwe beleidsperiode luidt ook een nieuwe manier van samenwerking binnen de BNB in. De samenwerkingsstructuur van de afgelopen beleidsperiode is geëvalueerd en daar is onder meer uitgekomen dat de netwerkbegeleiders worden vervangen door een klankbordgroep per project. De klankbordgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van bibliotheken die actief deelnemen aan de projecten Innovatie van de bibliotheekfuncties en Innovatie van de educatieve functie. Ook zullen bibliotheken, naast partijen uit het onderwijs en het sociaal domein, deelnemen aan de klankbordgroep van de twee andere projecten.

Om ervoor te zorgen dat de uitwerking van de projecten goed aansluit bij de beleidsdoelen van de Brabantse bibliotheken worden in de periode december 2015 – februari 2016 gesprekken gevoerd tussen Cubiss en alle Brabantse bibliotheken. Tijdens deze gesprekken worden de lokale doelstellingen, ambities beoogde innovaties en kansrijke initiatieven van de bibliotheek, de doelstellingen van de BNB en de provinciale doelstellingen naast elkaar gelegd en wordt gekeken waar de gezamenlijkheid zit. Vanuit Cubiss sluiten de projectleider(s) en de programmamanager aan, de bibliotheken worden vertegenwoordigd door directie/management en inhoudelijk specialisten. Op basis van deze gesprekken wordt een voorstel gemaakt per bibliotheek waarin staat op welke manier de inzet van Cubiss bijdraagt aan het realiseren van de lokale doelstellingen van de bibliotheek en hoe de bibliotheek bijdraagt aan de realisatie van de BNB en provinciale doelstellingen. Deze voorstellen worden uitgewerkt in een jaarafspraak met daarin een planning en een inzicht in ieders inspanningen. Bijkomend voordeel is vervolgens dat deze jaarafspraken input leveren voor een bovenlokaal inzicht in de verschillende aandachtspunten. Op basis daarvan kunnen bovenlokale samenwerkingsverbanden worden opgezet die tot doel hebben de kennisdeling en innovatiekracht binnen Brabant verder te versterken;

Voor meer informatie kun je terecht bij Boudewijn van der Lecq, programmaleider Cubiss Brabant.

Kennisdelen en samenwerken in biebtobieb
Updates over het programma en de projecten worden gedeeld in de groep Brabantse Netwerkbibliotheek op het landelijke digitale kennis- en innovatieplatform voor de openbare bibliotheekbranche biebtobieb. Ook hebben de diverse projecten eigen groepen, besloten en open, waar kennis gedeeld en samengewerkt wordt. Deze zijn te vinden via de groep Brabantse Netwerkbibliotheek onder Gerelateerde groepen.

 

DOELGROEPEN - biebtobieb-full-logo-RGB_0.jpg

Klik op het logo om direct naar de homepage van biebtobieb te gaan.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.