We organiseren transities met onze opdrachtgevers in Limburg

In Limburg vervult Cubiss de brugfunctie tussen landelijk beleid en de individuele lokale bibliotheken. Deze verbinding kent twee richtingen: van boven naar beneden en van beneden naar boven. Dit betekent enerzijds lokaal implementeren wat er landelijk ontwikkeld wordt en anderzijds wensen en ervaringen uit de praktijk ophalen en deze omzetten in provinciaal en landelijk beleid.

Door op deze manier naar elkaar toe te bewegen bewerkstelligen we grote transities met elkaar die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de bibliotheeksector. Zo willen we de doorgaande leerlijn ‘Basisvaardigheden voor 0-101 jaar’ met elkaar neerzetten, in het onderwijs en daarbuiten. Een forse uitdaging, die we graag aangaan!

Kijk voor actuele informatie op de Limburg-pagina van deze website.

Neem voor meer informatie contact op met Egid van Houtem, programmaleider Cubiss Limburg: 06 29 47 99 49 of e.vanhoutem@cubiss.nl.

werkplanlimburg2017def.png

Werkplan Cubiss Limburg

De koers die in 2017 met het werkplan Verandering en verbreding is ingezet, wordt in de werkplannen 2018 en 2019 voortgezet. Dit suggereert een beweging; van een klassieke uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. 

Projecten:

Participatie & Zelfredzaamheid

Limburg telt circa 92.000 laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar. 13% van de beroepsbevolking in Limburg is laaggeletterd. Vanwege een tekort aan basisvaardigheden komen steeds meer mensen sociaal en economisch aan de kant te staan. Zonder een goede beheersing van de basisvaardigheden is het niet mogelijk jezelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

Via het project Participatie en zelfredzaamheid, versterken we de (bibliotheken in) regionale taalnetwerken bij hun activiteiten ter voorkoming en vermindering van laaggeletterdheid en ter versterking van basisvaardigheden.

Jeugd & Onderwijs 

Om laaggeletterdheid te voorkomen hebben Limburgse bibliotheken veel aandacht voor het stimuleren van lezen door kinderen en jongeren. Cubiss Limburg voorziet bibliotheken en het onderwijs van producten en diensten op het gebied van leesbevordering, literatuuredu­catie en mediawijsheid.

Specifiek is er aandacht voor ouders, in het bijzonder ouders van taalarme gezinnen. Samen met de Limburgse bibliotheken werkt Cubiss aan versterking van de samenwerking met consultatiebureaus, kinderdagverblijven, Centra voor Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen, basisscholen, VO-scholen en het MBO.

Distributie 

Bibliotheken maken duidelijke keuzes in hoe zij hun doelgroep bereiken. De uiteenlopende keuzes zorgen sterker dan ooit voor variërende behoeften aan logistieke ondersteuning.

Samen met Brabantse en Limburgse bibliotheken werkt Cubiss hard aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw logistiek model. Uitgangspunten hierbij zijn de behoeften van de bibliotheken: flexibiliteit, keuzevrijheid, inzicht in de kostenstructuur van de logistieke dienst, en een eerlijke verdeling van de capaciteit binnen de netwerken. We houden u op de hoogte van de voortgang!

Meer weten over Participatie & Zelfredzaamheid?
Neem contact op met Ilse Lodewijks, projecteider.

Meer weten over Jeugd & Onderwijs?
Neem contact op met Pascalle Haenen, projecteider.

Meer weten over Distributie?
Neem contact op met Hens Koreman, projecteider.

Bibliotheekinnovatie

De Limburgse bibliotheken innoveren voortdurend. Meer dan voorheen wordt er bij het tackelen van de maatschappelijke uitdagingen samenwerking in netwerken gezocht. Ook voor het verbeteren en innoveren van bestaande dienstverlening worden de krachten gebundeld. In dit project denkt en werkt Cubiss mee aan thema’s als de bibliotheek van de toekomst, duurzame inzetbaarheid, innovatie, vaardigheden en methodieken. In pilots en proeftuinen werken we met elkaar en met externe partijen aan de bibliotheek van morgen.   

Het doel is bibliotheken bekend te maken met interessante samenwerkingsmogelijkheden in Limburg en hen te faciliteren bij het aangaan van betekenisvolle samenwerkingsrelaties.  

De uitdaging voor de bibliotheken is de mensen mee te nemen in de ontwikkelingen en toe te rusten met de vereiste vaardigheden. Doel is om met kwalitatief goed en kwantitatief voldoende (betaalde en onbetaalde) medewerkers de bibliotheek als professionele netwerkorganisatie te bemensen (duurzame inzetbaarheid). Vraag is wat de bibliotheek nodig heeft om zich te kunnen door ontwikkelen naar een netwerkorganisatie en wat de medewerkers (van medewerkers tot bestuurders) nodig hebben om goed te kunnen functioneren in deze organisatie. 

Meer weten over Collecties en contentcuratie? 
Neem contact op met Frederik Theuwis, projectleider.