Financiële vaardigheden

Financiële vaardigheden gaan over het ‘kunnen omgaan met geld’. Het gaat er hierbij om dat mensen zowel op korte als op lange termijn hun financiën op orde hebben.

Financiële vaardigheden zijn steeds meer een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Alles wat we doen, heeft immers een financieel component. Als mensen geen grip hebben op hun huishoudportemonnee, liggen problematische schulden op de loer. En als mensen niet zijn voorbereid op financiële tegenvallers, kunnen zij door (on)verwachte gebeurtenissen – zoals een echtscheiding, het krijgen van kinderen, verlies van een baan, ziekte of ongevallen – in financiële problemen belanden.
Rekeningen begrijpen, toeslagen aanvragen en je administratie bijhouden zijn voorbeelden van grote uitdagingen voor deze groep mensen.

Uit onderzoek blijkt dat armoede en laaggeletterdheid hand in hand gaan: laaggeletterdheid is voor velen een belemmering om (financieel) zelfredzaam te zijn en andersom vergroot armoede de kans op laaggeletterdheid. Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder mensen die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Problematische schulden ontstaan vaak doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Daarbij komt de kwetsbare groep laaggeletterden niet makkelijk binnen bij de schuldhulpverlening omdat zij vaak niet op
eigen kracht de juiste weg weten te vinden.

Bijlagen

Interview met Wethouder gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg voorbeeldrol in preventieve aanpak schulden

Overdraagbaar plan van aanpak samenwerking Zorgbelang, Summa College Eindhoven, CZ Zorgverzekeringen en Cubiss
Meer voor je geld | Financiële vaardigheden voor jongeren