2
juli
2019
dinsdag 2 juli 2019 / 10:00 tot 16:00, Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert

Informatiebijeenkomst Hoger Bereik

Een inspirerende dag vol informatie over hoger bereik van de NT1-doelgroep voor bibliotheken. Diverse sprekers vertellen over de strategiekit Hoger Bereik, de werkwijze en de ervaringen van de pilotbibliotheken met de strategiekit, en het programma Klasse! over het vinden en werven van de NT-doelgroep.

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Meer dan de helft van deze laaggeletterden hebben Nederlandse als eerste taal (NT1). Juist deze doelgroep is bijzonder lastig te bereiken. Op dit moment bereiken bibliotheken met hun aanbod rond basisvaardigheden weliswaar tienduizenden mensen, maar dat is slechts zo'n 1 procent van de doelgroep. 

Waarom bereiken wij maar zo weinig NT1-ers? Dit heeft te maken met schaamte en angst, maar met nog meer. Om hier achter te komen is service design bureau Muzus, in opdracht van het programma ‘de Bibliotheek en basisvaardigheden’, in 2018 gestart met tien pilots. Tien bibliotheken onderzochten op verschillende wijzen hoe zij de belemmeringen bij de doelgroep het beste konden overwinnen.  

Strategiekit 

De pilotresultaten, good practices en modellen die hier voort kwamen, zijn verzameld in de strategiekit Hoger Bereik. Deze strategiekit is inmiddels beschikbaar voor alle bibliotheken in Nederland.  
Van belang is nu dat de bibliotheken aan de slag gaan met de strategiekit. Door de handen ineen te slaan, moeten wij als sector in staat zijn om in vijf jaar tijd één miljoen mensen over de (vaardigheids)kloof te helpen. Hiermee laten bibliotheken zien dat zij echt een maatschappelijke meerwaarde hebben, in een samenleving waarin de kloof tussen mensen die wél mee kunnen en niet mee kunnen, steeds groter wordt. 

Maar hóe ga je aan het werk met de strategiekit? Daarvoor organiseert Cubiss op dinsdag 2 juli in Weert de informatiebijeenkomst Hoger Bereik voor alle Brabantse en Limburgse bibliotheken.  

Gastsprekers 

Neele Kistemaker (algemeen directeur van Muzus) geeft een presentatie over Hoger Bereik. Macha Mathijssen (bibliotheek De Kempen) en Marja Henssen (SCHUNCK Bibliotheek) delen hun ervaringen over de pilot die zij in hun bibliotheken hebben uitgevoerd. Marian Janssen-de Goede (samenstelster van Klasse!) geeft een toelichting over Klasse!.

Focus van deze bijeenkomst: 

  • Kennismaken met de inhoud de strategiekit en een verdieping op de mogelijkheden hiervan 
  • Het concept “itereren”, een belangrijk onderdeel van de strategiekit
  • Toepassen van de methodiek van Hoger Bereik door de bibliotheken
  • Doorontwikkeling van het geleerde uit de pilots
  • De persona’s van Lost Lemon en Klasse worden besproken en toegelicht 

Wanneer

Dinsdag 2 juli 2019 van 10.00-16.00 uur, inclusief lunch.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? 

Voor de specialisten basisvaardigheden en taalhuiscoordinatoren van de Brabantse en Limburgse bibliotheken. 

Deze bijeenkomst wordt gesubsidieerd vanuit de projecten “Participatie & Zelfredzaamheid” (Limburg) en “Versterken taalvaardigheid” (Brabant) en SPN.

Aan de slag!

Je krijgt deze dag veel informatie, en je gaat zelf aan de slag!  Je maakt deze dag namelijk al een start met het opzetten van een plan voor het bereiken van kwetsbare autochtone burgers voor jouw bibliotheek. 

Achtergrondinformatie over pilots

Schunck*: Jong gedaan is oud geleerd 
In Schunck* (Heerlen) richtte men zich op laagtaalvaardige autochtone 50-plussers. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties probeerde zij de doelgroep te vinden. Daarnaast trainde de Bibliotheek de medewerkers van de organisaties om hulp te bieden aan de doelgroep. Nieuw element is dat ze eerst commitment bereikt hebben via het management van de organisaties, om zo meer invloed te hebben op de uitvoering. 

Bibliotheek De Kempen: Samenwerking met werkgever 
Hoe zit het met de basisvaardigheden van werknemers bij bedrijven? Bibliotheek De Kempen bezocht bedrijven met twee oogmerken. Ten eerste om bewustwording te creëren. En ten tweede om te ondersteunen met passende oplossingen voor werknemers die extra hulp kunnen gebruiken. Nieuw element: de Bibliotheek ontwikkelde een leidraad om werkgevers te verleiden meer aandacht te hebben voor hun laaggeletterde medewerkers. 

Locatie

Bibliocenter Weert, Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert

Inschrijven voor dit evenement