15 augustus 2019

Stimuleringsregeling gezinsaanpak

Kunst van Lezen stelt twee Stimuleringsregelingen beschikbaar voor directeuren en management van de Bibliotheken voor trajecten strategische gezinsaanpak laaggeletterdheid (twee strategische sessies en telefonische follow-up).

1. Stimuleringsregeling voor Bibliotheken: een strategische gezinsaanpak van laaggeletterdheid

Het doel van deze regeling is om tijdens een kort traject basisbibliotheken op strategisch niveau (directie en rest van het MT) te stimuleren de gezinsaanpak te verstevigen en de focus op laagtaalvaardige ouders te vergroten. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Meer informatie in de bijlage.

2. Stimuleringsregeling voor Bibliotheken: verdiepingstrajecten voor een strategische gezinsaanpak van laaggeletterdheid

Het doel van deze regeling is om tijdens een kort traject basisbibliotheken op strategisch niveau (directie en rest van het MT) te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van een succesvolle gezinsaanpak.
Meer informatie in de bijlage.

Om rekening mee te houden:

  • POI Cubiss moet voor 20 september 2019 de aanvraag bij Kunst van Lezen indienen.
  • De deelnemende Bibliotheek is in staat om in de gekozen periode (laatste maanden 2019 met mogelijke overloop naar eerste maanden 2020) het stimuleringstraject uit te voeren (twee strategische sessies en telefonische follow-up)

Procedure

Meer informatie over de inhoud en voorwaarden van de regeling is te vinden in de twee bijlagen:
Stimuleringsregeling voor Bibliotheken: een strategische gezinsaanpak van laaggeletterdheid
Stimuleringsregeling voor Bibliotheken: verdiepingstrajecten voor een strategische gezinsaanpak van laaggeletterdheid

 Bibliotheken kunnen een aanvraag indienen door uiterlijk 13 september 2019 een mail te sturen aan Ivette Sprooten (I.sprooten@cubiss.nl) waarin staat:

  • aan welke regeling de Bibliotheek wil deelnemen
  • wat voor de Bibliotheek het doel is van deelname aan het traject;
  • welke stappen de Bibliotheek (eventueel) zelf al heeft gezet als het gaat om de gezinsaanpak;
  • op welke deelonderwerpen/vraagstukken de Bibliotheek zich in de strategische sessies wil richten;
  • namen van deelnemers van de Bibliotheek

Aanleiding

De gezinsaanpak van laaggeletterdheid, waarbij ouders worden ondersteund om hun kinderen een rijke en stimulerende taalomgeving te bieden, staat steeds beter op de kaart. Het belang van de gezinsaanpak wordt ook door het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal erkend. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW (hoofduitvoerder), SZW en VWS en diverse partners en is bedoeld om laaggeletterdheid tegen te gaan, zowel door middel van preventieve als curatieve programmalijnen. In de nieuwe programmaperiode van Tel mee met Taal (2020-2024) sluit het ministerie van Binnenlandse Zaken (vanwege de aandacht voor digitale inclusie) ook bij Tel mee met Taal aan. In deze nieuwe programmaperiode komt er een grotere focus op de gezinsaanpak waardoor extra aandacht en middelen naar het ondersteunen van gezinnen gaan.

Meer weten?

Voor Limburgse bibliotheken, neem contact op met Ivette Sprooten.

Voor Brabantse bibliotheken, neem contact op met José Peijen

 

Meer weten?
Neem contact op met: