08 maart 2017

Speciaal uitgelicht: Medezeggenschap en vrijwilligers

Op dinsdag 7 februari  kwam een groep van 8  'coördinatoren vrijwilligers' en 2 adviseurs van Cubiss bij elkaar voor alweer de tweede intervisiebijeenkomst over het thema werken met vrijwilligers. Tijdens deze intervisiebijeenkomst werden er vragen gesteld over vrijwilligers en medezeggenschap. Mogen vrijwilligers überhaupt zitting nemen in de OR? Hoe kun of moet je dit verder regelen?

Antwoord hierop is dat het mag. Dit is gebaseerd op de WOR (wet op ondernemingsraden) hoofdstuk 3, artikel 6, lid 4:

De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2016-10-01

Op basis van dit artikel kan een organisatie dus bepalen om vrijwilligers zitting te laten nemen in de OR.

Voordelen en voorwaarden 

Het voordeel van directe participatie is dat de kennis en ervaring die aanwezig zijn in de organisatie beter benut worden in de besluitvorming. Dat heeft een gunstig effect op de uitvoering van besluiten. De uitvoering gaat gemakkelijker en kost minder tijd. Daarnaast kan deelname van vrijwilligers aan diverse overleggen de samenwerking versterken tussen betaalde krachten en vrijwilligers. 

Kijk ook eens naar http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Op deze website van het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) staat veel informatie over participatie en medezeggenschap van vrijwilligers. Zij spreken over 5 gradaties van meedoen:

  1. Mee weten: geïnformeerd worden
  2. Meepraten: relevante kennis inbrengen
  3. Meedenken: een mening of advies geven
  4. Meebeslissen: een relatieve stem hebben in de besluitvorming
  5. Beslissen: een volledige stem hebben in de besluitvorming

Uit onderzoek van NOV blijkt dat in veel organisaties 5 tot 10% van de vrijwilligers interesse heeft om mee te praten en denken. Dat lijkt een laag percentage, maar aangezien de groep vrijwilligers in veel bibliotheken vrij groot is, is dit toch vaak een flinke groep. Deze groep kan belangrijke feedback leveren voor de organisatie en maakt het zeker de moeite waard om de dialoog met vrijwilligers te organiseren.

Denk bij vormen van medezeggenschap aan vrijwilligers die deelnemen in een OR of PVT, maar je kunt ook denken aan een (speciale) vrijwilligersraad, vrijwilligers in werkgroepen, teamoverleggen of een vragenlijst aan vrijwilligers.

Het ontstaan van de intervisie ligt bij de VIB-dag die Cubiss in mei 2016 had georganiseerd (verslag: http://www.cubiss.nl/vrijwilligers). Een aantal vrijwilligerscoördinatoren had aangegeven het op prijs te stellen met andere vakgenoten te kunnen praten over het vrijwilligerswerk binnen de bibliotheken. Samen kennis delen, succeservaringen en aandachtsgebieden bespreken.

Meer weten over de vormen van medezeggenschap? Kijk dan ook eens op de website van Cubiss. In de Informatiebank Vrijwilligers staat een link naar Medezeggenschap van vrijwilligers.

Meer weten?
Neem contact op met: