19 maart 2017

Provincie Brabant: Kracht van Brabant versterken en benutten

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren werken aan de versterking van de sociale veerkracht. Dat is nodig omdat naar schatting een half miljoen Brabanders niet goed kan meekomen in onze maatschappij en minder deelt in de welvaart. Daarnaast wil de provincie de sociale veerkracht benutten om allerlei maatschappelijke opgaven te versnellen en verduurzamen.

Monitor Sociale veerkracht

PON en Telos hebben samen de monitor Sociale veerkracht ontwikkeld, die een beeld geeft van de sociale veerkracht in Brabant. Deze wordt bepaald door de persoonlijke, sociale en omgevingshulpbronnen, die zich afzonderlijk en in onderlinge samenhang ontwikkelen. Sociale veerkracht definiëren zij als "het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben”.

Versterking van sociale veerkracht vraagt om een dialoog en uitwisseling van ideeën en oplossingen op alle niveaus van de Brabantse samenleving: wijken/buurten, gemeenten, regio's en provincie. De opbrengsten van de monitor geven cijfermatige voeding voor deze noodzakelijke dialoog. De monitor signaleert immers waar risico's zich voordoen en helpt aangrijpingspunten voor beleid te herkennen. Bibliotheken hebben een rol als hulpbron en kunnen zich inzetten om vorm te geven aan dit debat.

Belangrijkste inzichten

Uit de monitor ‘Sociale Veerkracht in Brabant’ (PON/Telos) blijkt dat tien tot dertig procent van de Brabanders minder verbonden is in sociale netwerken, minder deelt in het gevoel van verbondenheid en toegang mist tot mogelijke hulpbronnen. In West-Brabant is er bovendien sprake van minder vertrouwen in elkaar en in instanties dan elders in de provincie. Daarnaast kampen vooral middelgrote steden met serieuze problemen omdat voorzieningen onder druk staan en omdat een groeiend deel van de inwoners te maken hebben met een mix van armoede, werkloosheid en fysieke of psychische gezondheidsproblemen. Versterking van de sociale veerkracht moet voorkomen dat Brabanders buiten de boot vallen en moet er voor zorgen dat iedereen deelt in, en bijdraagt aan de goede kwaliteit van leven in de provincie

Een gezamenlijke aanpak

Sociale veerkracht is een voorwaarde om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden zegt de Provincie. Onderwerpen als het economisch beleid, mobiliteit, de energieopgave, de inrichting van de leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen worden steeds complexer, terwijl tegelijkertijd iedereen zoekt naar nieuwe zekerheden en stabiliteit. Daarom is een nieuwe benadering nodig, vindt de provincie. Het grootste verschil met voorheen is dat de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven niet meer bij burgers, overheden, bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen afzonderlijk kan worden gelegd. In plaats daarvan is een gezamenlijke aanpak nodig. Vergroting van de sociale veerkracht kan oplossingen voor deze complexe vraagstukken versnellen, verduurzamen en meer draagvlak.

Brabant gaat inzetten op twee fronten: 1) het versterken en 2) het benutten en laten groeien van de sociale veerkracht. Bij het versterken focust de provincie op die gebieden waar de sociale veerkracht het meeste onder druk staat: in de middelgrote steden en in West-Brabant. Doel is samen met instellingen, bedrijven, het onderwijs en andere partners gemeenschappelijke plannen van aanpak te maken, vastgelegd in zogenaamde sociale veerkracht-deals.

Bij het benutten en laten groeien van sociale veerkracht staat de maatschappelijke opgave centraal. Doel is dat meer initiatieven in de samenleving gaan bijdragen aan provinciale opgaven als de energievoorziening, mobiliteit, cultuur, de leefomgeving en leegstand. De provincie wil dat stimuleren met sluitende verdienmodellen, vormen van publiek-private samenwerking en door te werken in crossovers.

Cubiss en sociale veerkracht

Cubiss is blij met de insteek van de provincie om de sociale veerkracht in Brabant te versterken, benutten en verder te laten groeien. Het thema  (versterken van) sociale veerkracht sluit aan bij de uitgangspunten van Cubiss, bij de Brabantse projecten Versterken taalvaardigheid en Bieb lab Brabant en bij de beleidsuitgangspunten van de Brabantse Bibliotheken. Bibliotheken worden in de monitor van PON/Telos benoemd als één van de hulpbronnen die mensen tot hun beschikking hebben om hun sociale veerkracht te behouden of vergroten.

Om te onderzoeken welke kansen er zijn voor bibliotheken om samen met partners in de gemeenschap te werken aan sociale veerkracht, starten er dit voorjaar in ieder geval twee proeftuinen. Voor meer informatie, neem contact op met Marjo Frenk.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.