18 februari 2021

Leesoffensief Brabant: waar staan we nu? 

In december deelden we mee dat de Brabantse bibliotheken en Cubiss de handen ineen hebben geslagen voor het Leesoffensief Brabant (LOB), gesterkt door de inzet van een werk- en stuurgroep.  

Steunbetuigingen manifest 

In deze eerste fase werd een manifest opgesteld waar inmiddels de handtekeningen van bibliotheekdirecteuren onder staan, alsook vele warme steunbetuigingen van bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo die hiermee aan de slag willen. Het manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar er juist in te investeren. 

KB-subsidie ‘leesoffensief’ 

Ook zijn de bibliotheken in deze fase aan de slag gegaan met de KB-subsidieaanvraag voor het leesoffensief. De werkgroep heeft de aanvragen geïnventariseerd, waar wenselijk geadviseerd en waar mogelijk bovenlokale verbindingen gelegd tussen bibliotheken. Want de aanvragen die de Brabantse bibliotheken in het kader van het Leesoffensief doen, worden ingezet om binnen Brabant zoveel mogelijk rendement uit deze subsidie te halen door efficiënte en effectieve samenwerking en optimale kennisdeling. De meeste bibliotheken hebben de aanvraag ingediend of gaan dat op zeer korte termijn doen. Veel aanvragen hebben betrekking op collectie en activiteiten in het vmbo, al dan niet met accent op jongens en/of leerlingen met een meertalige achtergrond. Zodra alle honoreringen bekend zijn delen we die graag en zorgen we waar mogelijk voor bovenlokale samenwerking en uitwisseling bij de uitvoer. 

Marketing en communicatie 

Ondersteunend aan zowel het manifest als de KB-subsidie is er ook hard gewerkt aan de marketing en communicatie rond het Leesoffensief Brabant. Zo lanceren we binnenkort de business to business website Leesoffensief Brabant. Hierop worden onder meer de steunbetuigingen onthuld en zijn er good practices terug te vinden. Daarnaast zijn er vanuit de werkgroep tools ontwikkeld die de bibliotheekdirecteuren en LOB-contactpersonen ondersteunen in hun communicatie over dit thema. 

Fase II 

Met de vele steunbetuigingen en lopende subsidieaanvragen naderen we een volgende fase. Hierin is met de stuurgroep een aantal prioriteiten bepaald, namelijk: 

  • Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners en steunbetuigingen & bestendiging en borging van bestaande relaties. Dit gebeurt o.a. door de organisatie van een (online) kick-off-bijeenkomst in april voor kinderopvang, onderwijs, gemeente, provincie en landelijke organisaties, gevolgd door drie regionale bijeenkomsten voor bibliotheken en kinderopvang en onderwijs; 
  • Verwerven van aanvullende, structurele financiering bij stakeholders, waarbij rekening wordt gehouden met de positionering van de bibliotheek; 
  • Vergroten van de samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken via het Leesoffensief Brabant; 

Als werk- en stuurgroep gaan we hiermee bovenlokaal aan de slag om de volgende stap te maken in het Leesoffensief Brabant. Over bovenstaande prioriteiten gaan de Brabantse bibliotheekcollega’s dus de komende periode meer horen, via de bibliotheekdirecteur, LOB-contactpersoon en/of de werkgroep.  

Wil je meer weten over dit thema? Of heb jij zelf ideeën over het leesoffensief in jouw bibliotheek? Dan nodigen we je van harte uit om daar met je team en/of directie over in gesprek te gaan. 

Meer weten?
Neem contact op met: