12 april 2017

De aanpak van laaggeletterdheid in ... de regio Helmond

De regio Helmond beschikt over een Bondgenootschap Laaggeletterdheid, dat 38 partners telt. Dit bondgenootschap voert activiteiten uit die voortvloeien uit het ‘Actieplan laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Helmond-de Peel’. De inrichting van Taalhuizen in Helmond, Geldrop en Gemert vallen daar onder meer onder. ROC ter AA is betrokken bij de taalspreekuren en verzorgt taallessen. Welzijnsorganisatie LEV draagt zorg voor zo’n tweehonderd taalvrijwilligers. In samenwerking met Cubiss voert LEV eveneens trainingen Herkennen en doorverwijzen uit. Voor de bekostiging van de activiteiten in 2016 ontving een deel van de samenwerkende kernpartners WEB-middelen. Er is ook een aanvraag voor 2017 ingediend.

Regiobijeenkomst Helmond

Op 23 maart vond in Helmond een regiobijeenkomst plaats voor de partners uit het bondgenootschap. Tijdens deze bijeenkomst is ingestemd met een voorstel tot structuurwijziging: de ontwikkeling van de taalnetwerken wordt in het vervolg meer op lokaal niveau uitgevoerd. Daarnaast worden er twee keer per jaar bijeenkomsten op regioniveau georganiseerd.

Mini-congres Bibliotheek Dommeldal

Onlangs vond in Bibliotheek Mierlo een mini-congres plaats waar een belangrijke stap werd gezet naar de doorontwikkeling van het lokale taalnetwerk. Er waren presentaties van de stichting Lezen & Schrijven, Cubiss en de LEV-groep en van twee taalambassadeurs van de stichting ABC. Daarnaast sprak een wethouder uit Son&Breugel. Het voorstel om een lokale stuurgroep en een lokale werkgroep in het leven te roepen, werd omarmd. Diverse aanwezigen waaronder de wethouder stelden zich daarvoor beschikbaar. Via een World Café werd de denkkracht van alle aanwezigen ingezet.

Jong beginnen in Boekel

Om zoveel mogelijk ouders van kinderen met een mogelijke VVE-indicatie te bereiken, voerde Bibliotheek de Lage Beemden het project Jong beginnen in Boekel uit. Zij deed dit in samenwerking met consultatiebureau Hart voor Brabant-Boekel en Cubiss. De leesconsulent van de bibliotheek voerde individuele gesprekken en een groepsgesprek met moeders uit  in het kader van de preventie van laaggeletterdheid. Lees hier meer over in het inspiratiedocument Ouderbetrokkenheid.

Senzer zet de Taalmeter in

Senzer is het nieuwe werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, ontstaan uit een samenvoeging van de (voormalige) sociale werkvoorziening Atlant Groep, de (voormalige) afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het (voormalig) werkgeversplein.

Senzer probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WWB en WSW) naar werk te begeleiden. Senzer, partner in het taalnetwerk Helmond, zet de Taalmeter bij de begeleiding van de diverse doelgroepen en verwijst op basis daarvan mensen door naar het ROC Ter AA en het Taalhuis.

Senzer maakt daarbij geen onderscheid in opleidingsniveau of taalachtergrond. Op die manier is er geen discussie waarom iemand wel of niet de Taalmeter gaat maken. De meeste mensen zien het als een oefening. Bij iedereen wordt de Taalmeter 1F afgenomen. Soms wordt daarna nog de Taalmeter op niveau 2F voorgelegd. Meer informatie.

Dit is deel 3 van de serie 'De aanpak van laaggeletterdheid in...' Adviseurs van Cubiss maken onderdeel uit van verschillende taalnetwerken in Brabant en Limburg. In 'De aanpak van laaggeletterdheid in ...' staat telkens één netwerk centraal en vertelt de adviseur van Cubiss meer over de aanpak in de bewuste regio.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.