Blog

Collectioneren in Brabant

Op 19 mei 2020 kwamen vertegenwoordigers van 10 Brabantse bibliotheken in een online BiebLab sessie bij elkaar om te praten over mogelijke samenwerking op (onderdelen) van collectievorming. Waarom kwamen ze bij elkaar? En hoe willen zij verder? Dat wordt duidelijk in dit artikel waarin we je een overzicht geven van de activiteiten rondom collectievorming in 2020.

Collectie & Cubiss, een stukje geschiedenies

Anders dan veel andere POI’s heeft Cubiss geen achtergrond- of pluscollectie. Er is destijds in overleg met provincie en de bibliotheken gekozen om de prioriteit te geven aan innovatie. Deze taken worden tot 2021 gefaciliteerd en uitgevoerd binnen de projecten BiebLab Brabant en Innovatie van de educatieve functie.

Zo is er samen met Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken is een tegendraadse visie op collectiebeleid opgesteld: Via connectie naar collectie. Collectioneren nieuwe stijl is een catalogus met boektitels, quotes en digitale media die volgens Brabantse bibliotheekmedewerkers niet mogen ontbreken in de collectie.

Collectie Brabant.JPG

Waarom is het juist nu tijd om weer meer te gaan samenwerken?

We zien een uitstroom van ‘oldskool’ opgeleide bibliothecarissen waardoor veel vakkennis (o.a. rondom collectioneren) verdwijnt uit de branche. Tegelijkertijd zien we dat er geen bibliotheekopleiding is op hbo-niveau. Ook zien we dat collectieteams, onder invloed van veranderende processen en bezuinigingen, kwetsbaarder zijn geworden waardoor continuïteit een issue is.

Op 31 maart 2020 is het KB Gezamenlijk Collectieplan 2020-2024 van openbare bibliotheken vastgesteld na goedkeuring door het netwerkwerkoverleg openbare-bibliotheekstelsel. Sinds 1 juni is de KB met een nieuwe beleidsadviseur aan de slag gegaan met de coördinatie van een uitvoeringsagenda bij dit Collectieplan. Daarnaast worden er nieuwe stappen gezet naar een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CBL) dat in 2024 zou moeten gaan draaien.

Genoeg kansen

Tijdens de sessie op 19 mei is werden genoeg kansen gezien om verder te gaan met de zoektocht naar samenwerking op het gebied van collectioneren. Daarbij zal de nadruk liggen op twee lijnen:

  • Beleid, uitvoering en kennisdeling.
    We gaan verkennen of er een themagroep kan worden geformeerd die namens alle Brabantse bibliotheken aan de slag gaat op specifieke thema’s en onderwerpen.
  • Gezamenlijk collectioneren en gezamenlijk inkopen.
    Onderzoeken of we tot een nieuwe vorm van samenwerking kunnen komen, bijvoorbeeld een gezamenlijk collectieteam.

CollectieLimburg.JPG

 

Inventarisatie zomer 2020

Gedurende de zomer van 2020 is met alle collectioneurs van Brabantse bibliotheken contact geweest en met de meeste organisaties is uitgebreid gesproken over collectioneren. Dit leverde een mooie verdieping op de eerste inventarisatie op.  Een paar opvallende zaken zijn dat er al een paar mooie voorbeelden van samenwerking op het gebied van collectioneren zijn: o.a. grotere bibliotheken die collectioneren voor kleinere bibliotheken, de leesclubcollectie, samen het functioneel beheer automatisering verzorgen, delen van de collectie via de gezamenlijke catalogus. Verder valt op dat bijna iedereen de bulk aanschaft bij de NBD waar nodig aanvult met actuele toppers die vaak via de lokale boekhandel en Medio Europe worden gekocht. De bibliotheek Eindhoven pakt het als enige echt anders aan en koopt direct in bij de uitgevers.

Vervolg

Op 2 november zijn vertegenwoordigers van 12 bibliotheekorganisaties geïnformeerd over de landelijke ontwikkelingen door Liesbeth Mantel van KB. Cubiss presenteerde de resultaten van de inventarisaties. Vervolgens is in kleinere groepen aan de slag gegaan met drie thema’s: Visie op weg naar 2020, Thema collecties en Bewaarbeleid. Om met elkaar in contact te blijven en informatie te delen is een besloten biebtobieb groep Collectioneren aangemaakt voor medewerkers van Brabantse bibliotheken. Hier vind je alle genoemde verslagen, presentaties en inventarisaties terug. In 2021 wordt de samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken verder doorgezet.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>
Laatste blogs van Lonneke Jans